ייצוגית נגד הראל: לא המציאה לגמלאי המשטרה את פוליסות ביטוח החיים ולא עדכנה על שינויים בפוליסה

מדובר בפוליסה קבוצתית של שוטרים פעילים וגמלאי המשטרה החברים בחברת קרנות השוטרים. היקף הייצוגית: 400 מיליון שקל

ייצוגית של גמלאי משטרת ישראל נגד הראל

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 400 מיליון שקל הוגשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כנגד הראל. זאת בטענה לאי המצאת פוליסות ביטוח החיים לאלפי המבוטחים מקרב גמלאי המשטרה ואי עדכונם של המבוטחים בשינויים בפוליסה בעת חידושם.

בבקשה שהוגשה על ידי חמישה מגמלאי משטרת ישראל נאמר כי הראל היא המבטחת בביטוח חיים קבוצתי במקרה מוות של המבוטחים, בביטוח חיים קבוצתי של שוטרים פעילים וגמלאי המשטרה החברים בחברת קרנות השוטרים המאגדת כ-40 אלף עמיתים, ואשר היא בעלת הפוליסה, והיא זו שכרתה חוזה בביטוח הקבוצתי עם הראל.

בבקשה נטען כי הראל רמסה את חוק הביטוח ותקנותיו, במיוחד כאשר לא הנפיקה פוליסת ביטוח למבוטחיה חברי קרנות השוטרים, תוך שהיא משאירה אותם במתכוון בערפל, ותוך פגיעה קשה באלמנות הזכאים לקבל ממנה את דמי הפוליסה.

לטענת המבקשים, הראל ביקשה להסתיר מעיני המבוטחים את הפוליסות ו/או השינויים שביצעה בפוליסה אגב חידושה לתקופה נוספת, שינויים שלא הובלטו כנדרש בתקנות הפיקוח ובניגוד לחובה להבליט הגבלות. שינויים שפגעו קשות במוטבים רבים בכך שהורדו דמי הביטוח להם הם זכאים בלא ידיעתם.

הראל נטען בבקשה, פעלה לאור שינויים אלה בניגוד לצו הפיקוח על עסקי ביטוח, ופעלה על-פי פוליסה חדשה בשינויים המהותיים, ביניהם שינויים בטבלאות בכיסויי הביטוח, וכך נזרקו מהמעגל הביטוחי בני זוג שהגיעו לגיל 75, וכל זאת  הרבה קודם שאישר זאת המפקח על הביטוח (אם אישר) כנדרש בתקנות.

רק לפני כשבוע נאמר בבקשה, ובעקבות עתירה שהוגשה כנגדה, המציאה הראל פוליסות ביטוח שהתבררו כחלקיים במובן שאין בהם רצף תאריכים, וכן שינויים מהותיים הופעלו על פי הפוליסה החדשה הרבה קודם שאושרו על ידי המפקח על הביטוח (אם אישר). כך, נאמר בבקשה, מוצאים עצמם המוטבים חסרי אונים, וחלקם נאלצים לגרור עצמם לבתי משפט אל מול גופים גדולים.

הראל נטען בבקשה התעשרה שלא כדין בכך שלא שילמה את תגמולי הביטוח הראויים תוך הפעלת פוליסה שלא אושרה קודם על ידי המפקח על הביטוח, ובכך ששילמה דמי פוליסה על פי התנאים ששונו, ובטרם אישר אותן המפקח על הביטוח.

בית המשפט מתבקש לחייב את הראל בצו עשה לשלוח למבוטחים את פוליסת ביטוח החיים הקבוצתי התקפים בשנים 2012-2020 ואשר עברו את אישור המפקח על הביטוח, להצהיר כי רק פוליסה או שינוי מהותי בפוליסה שעברה את אישור המפקח על הביטוח יהיה תקף, ובנוסף להצהיר כי הראל אינה יכולה להסתמך על הפוליסה או שינוי מהותי שבוצע בה, אם לא המציאה את הפוליסה למוטבים, אגב חידושה לתקופה נוספת.

עוד מתבקש בית המשפט לחייב את הראל בפיצוי המבוטחים בגין נזקיהם הממוניים והבלתי ממוניים כפועל יוצא משינוי הסכם הביטוח הכולל שינוי הכיסוי הביטוחי והפעלת תנאי פוליסה חדשה הגרועים מקודמתה, ובטרם אושרו על ידי המפקח על הביטוח.

בהראל סירבו להתייחס.

Be the first to comment

Leave a Reply