ייצוגית נגד מגדל: בביטוחי המנהלים נעשה שימוש במקדם המרה חלקי ומקפח שהביא להקטנת הקצבה

המועצה הישראלית לצרכנות תובעת את חברת הביטוח, על פי הארגון התביעה עוסקת בציבור המועסקים שבוטחו במגדל מסוף שנות ה-70 עד שנות ה-90 וביקש להמיר את הפוליסות ההוניות בקצבה

החיים בפנסיה. צילום: נעמן פרנקל
החיים בפנסיה. צילום: נעמן פרנקל

המועצה הישראלית לצרכנות הגישה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד מגדל. זאת, בטענה להפרת המוסכם בנספח ההמרה בפוליסות ביטוחי מנהלים אותן מכרה לציבור המועסקים מסוף שנות ה-70 ועד לתחילת שנות ה-90.

בבקשה נאמר, כי פוליסות אלה היו ברובן פוליסות “הוניות”, כלומר זיכו את המבוטח כאשר פרש מעבודתו בתשלום חד פעמי. המועצה הישראלית לצרכנות מציינת, כי חברי הקבוצה – בשמם מוגשת הבקשה על ידה –הם אותם מבוטחים אשר רכשו את אותן פוליסות “הוניות” אך המירו אותן בפוליסות קצבתיות, וזאת באמצעות כריתת הסכם נוסף שהוצע להם על ידי מגדל (נספח המרה).

לפי האמור, בנספח ההמרה התחייבה מגדל בתמורה לפרמיה לשלם לעמיתים קצבה חודשית במקום הסכום ההוני הצבור בה. נקבע כי סכום הקצבה החודשית שהמבוטח עתיד לקבל יחושב באמצעות “מקדם המרה”, שעל שיעורו הוסכם במסגרת נספח ההמרה, סכום אשר יתקבל על ידי חלוקת ההון הצבור בפוליסה (המונה) במקדם ההמרה (המכנה), וככל שהמכנה (מקדם ההמרה) נמוך יותר כך הקצבה גבוהה יותר, ולהיפך.

בבקשה נטען, כי מגדל מפרה את המוסכם בנספח ההמרה כך שבעוד שעל פי נספח המרה זכאי המבוטח לקצבה שתחושב לפי הנוסחה הקבועה בו – נוהגת מגדל אחרת.

מגדל, נטען בבקשה, ממירה רק חלק קטן מצבירתו של המבוטח לפי הנוסחה שבנספח, ואת מרבית צבירתו של המבוטח היא ממירה לפי תחשיב אחר אשר זכרו לא בא בנספח ההמרה, תחשיב שגוי ומקפח המרע משמעותית את מצבו של המבוטח.

בבקשה נאמר, כי אילו רצתה מגדל להמיר רק חלק מצבירתו של המבוטח לפי המקדם שבנספח ואת כל יתר הצבירה לפי מקדם חדש, היה עליה לכתוב זאת בנספח. כמו כן, היה עליה לכתוב במפורש, כי מקדם ההמרה המובטח יחול רק על חלק מצבירתו של המבוטח.

זאת, כפי שפעלה הפניקס, שגם היא הציעה למבוטחיה באותם הימים להמיר את הפוליסות ההוניות לפוליסות קצבתיות, אלא שהיא, בניגוד למגדל, הסכימה וקבעה במפורש עם מבוטחיה שמקדם ההמרה המובטח שבנספח יחול רק על חלק מהכספים שצבר המבוטח.

לטענת המועצה הישראלית לצרכנות, מדובר בקיצוץ זכויותיהם הסוציאליות של עמיתי מגדל שנועדו להבטיחם ולקיימם בכבוד לעת פרישה מעבודה. הקיצוץ, נטען בבקשה, הוא תוצאה של מדיניות מפרה של מגדל בעניין הנוגע לעמיתים רבים הרחוקים מהבנת המטריה החיונית כל כך לבחינת זכויותיהם (“מקדמי המרה”, “נספח קצבה”, ” לוחות תמותה”, ועוד כיוצא כאלה מושגים שהציבור הרחב אינו מבין).

המועצה הישראלית לצרכנות מבקשת להגדיר את הקבוצה המיוצגת כדלקמן: כל מי שהתקשר עם מגדל בהסכם להבטחת קצבה הנספח לפוליסת ביטוח מנהלים הוני, שקיבל בפועל או עתיד לקבל ממגדל סכום קצבה שחלקה או כולה מחושב לפי מקדם הגבוה מזה הנקוב בנספח.

בית המשפט מתבקש להורות למגדל לפצות את חברי הקבוצה המיוצגת בגובה ההפרש בין הקצבה ששולמה לו בפועל לבין הקצבה שצריכה הייתה להיות משולמת לו אילו חושבה כולה לפי המקדמים הנקובים בנספח או בהתאמה להם (בהתאם לגיל המבוטח במועד ההמרה).

בנוסף, לצוות על מגדל לחשב ולשלם לעמיתים חברי הקבוצה המיוצגת מכאן ולהבא את הקצבה במלואה לפי המקדמים המפורטים או המותאמים למקדמים הנקובים בנספח ההמרה (לשון אחר: להמיר את מלוא ההון הצבור בפוליסה לקצבה, בהתאם לתוכנית הקצבה שבחר העמית ולפי המקדם הנקוב בנספח ההמרה כשהוא מותאם לגילו של העמית בעת ההמרה).

בית המשפט מתבקש לקבוע כי עילות התביעה הן: הפרת חוזה וחובה חקוקה, עשיית עושר ולא במשפט והפרה של חובות תום הלב והאמון.

ממגדל נמסר כי החברה אינה מגיבה למקרים הנידונים בבית המשפט.

Be the first to comment

Leave a Reply