ייצוגית נגד מגדל הוגשה על גביית ריבית תעריפית ודמי ניהול בפוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה

עד כה הוגשו שתי ייצוגיות בענף המשתתפות ברווחים, האחרונה, נגד מגדל, בסך של 1.5 מיליארד שקל, הראשונה הוגשה נגד כלל ביטוח בסך של 2.4 מיליארד שקל תחת טיעונים דומים

בית מגדל
בית מגדל

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי של 1.5 מיליארד שקל הוגשה נגד מגדל לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. על פי התובעים, מגדל ביצעה תשלום בחסר של תגמולי ביטוח אובדן כושר עבודה למבוטחיה הזכאים לתגמולים כאלה מכוח פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה מסוג משתתפות ברווחים.
תביעה זו מצטרפת לייצוגית קודמת מן השבוע שעבר, נגד כלל ביטוח, בסך של 2.4 מיליארד שקל, שכוללת טיעוני תביעה דומים (בייצוגית נגד כלל ביטוח הוספו טיעונים על גביית דמי ניהול מיותרים). כלומר, סך הסכום הנתבע עד כה בייצוגיות שהוגשו בענף בנושא תשלומי החסר בא.כ.ע מגיע לכמעט 4 מיליארד שקל. שתי חברות הביטוח שנגדן הוגשו הייצוגיות הן החברות עם ההון הגבוה ביותר שמנוהל בפוליסות המשתתפות, כאשר מגדל היא המובילה ומנהלת כ-103 מיליארד שקל.
לטענת המבקשת, רונית אולמן, מגדל נוקטת בתכסיסים שונים כדי להפחית סכומי כסף מתגמולי אובדן כושר העבודה אותם התחייבה לשלם, והיא עושה זאת באופן שיטתי ומתעשרת שלא כדין על חשבון אותם מבוטחים.
בבקשה נטען כי מגדל הפחיתה מן התשלומים להם זכאים מבוטחים במצב של אובדן כושר עבודה שיעור של 2.5% מדי שנה בשנה שלא כדין, ועקב כך היא משלמת סכומים קטנים מאלו שהיא חייבת לשלם.
להפחתה זו, נאמר בבקשה, מתייחסת מגדל כהפחתה של ריבית המכונה “תעריפית” או “תחשיבית”. לדברי התובעת, לפני כ-6 שנים היא איבדה את כושרה לעבוד ומגדל לא שילמה לה את התגמולים שהגיעו לה לפי שיעור אובדן כושר שהוכר על ידה במלואם. מגדל בחרה כאמור לנכות מהתגמולים את הריבית התעריפית – החל מהתשלום ה-25.
כמו כן, נטען בבקשה, מגדל מפחיתה מדי שנה שיעור של 2.5% מתוך ביצועי תיק ההשקעות. כך, אם תיק ההשקעות גדל בשנה מסוימת ב-2.5%, כל התשואה כולה מופחתת והמבוטח אינו מקבל שום חלק ממנה. כל שנה, נאמר בבקשה, פוחת התגמול ב-2.5% נוספים, וכך, אחרי שנתיים, מופחת התגמול ב-5% אחרי שלוש שנים ב-7.5% וכך הלאה.
לטענת המבקשת, מדובר בהפחתה ללא הצדקה, המקטינה את תשלומי מגדל בסכומים משמעותיים ביותר. בית המשפט מתבקש לאשר הגשת תביעה ייצוגית נגד מגדל בשם כל המבוטחים או מבוטחים לשעבר בפוליסות ביטוח חיים משתתפות ברווחים המנוהלות במגדל. כאשר פוליסות אלו כוללות מנגנון להצמדת התגמול ו/או השחרור מפרמיה לתשואת תיק ההשקעות החל מהתשלום ה-25 ואשר מגדל שילמה להם תגמולי ביטוח אובדן כושר עבודה או שיחררה נספחי חיסכון מתשלום פרמיות לתקופה העולה על שנתיים וניכתה ריבית מן התשואה החל מהחודש ה-25.
בבקשה נאמר, כי הקבוצה המיוצגת לא תכלול מבוטחים או מבוטחים לשעבר שבפוליסות על פיהן בוטחו צוין במדויק ובהבלטה מיוחדת בסעיף ההצמדה עצמו שיעור הריבית שתנוכה, ובלבד שאין מופיעות המילים “לפיה חושב סכום הפיצוי החודשי”.
בנוסף לסעד הכספי המצרפי המוערך ב-1.5 מיליארד שקל ושעניינו השבת התשלומים שהחסירה מגדל שלא כדין מתגמולי הביטוח, מתבקש בית המשפט להורות על מתן צו עשה לזיכוי חשבונות החיסכון של חברי הקבוצה בסכומים שמגדל החסירה שלא כדין מכספי השחרור מפרמיה, ולהצהיר על בטלות הוראות בפוליסות בדבר קיזוז ריבית תחשיבית מן התשלומים בתקופה השנייה.

במגדל בחרו לא להגיב.

Be the first to comment

Leave a Reply