ייצוגית נגד רשות האוכלוסין וההגירה: יש להשיב את קרן דמי מחלה למעסיקים ללא היתר העסקה של עובדים פלסטינים

בתחילת השנה הודיעה המדינה שהכספים שהצטברו בקרן דמי המחלה יושבו למעסיקים בעלי היתר העסקה פעיל בלבד, ורק ביחס לעובדים שעדיין מועסקים על ידם במועד הפסקת הגבייה

תמונת אילוסטרציה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של למעלה מ-100 מיליון שקל הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד המדינה ורשות האוכלוסין וההגירה. זאת בטענה לאי השבת כספים, תשלומי חובה, שהפרישו מעסיקים ישראלים של עובדים פלסטינים לקרן דמי מחלה של המדינה אשר לא שולמו בפועל לעובדים בסופו של דבר. בבקשה נטען כי כספים אלו הצטברו בקרן דמי המחלה והמדינה מסרבת להשיבם לידי מעסיקים שאינם בעלי היתר העסקה פעיל, שלא כדין. זאת, בניגוד למעסיקים שהינם בעלי היתר העסקה פעיל להם הודיעה המדינה כי תשיב את הכספים שהפרישו.

המבקש שגיא כהן בעל משק במושב פרזון העוסק בחקלאות והמעסיק מספר עובדים פלסטינים בהיתר. לדבריו, עד לשכר העבודה לחודש דצמבר 2018 נהג מדור תשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה לגבות ממעסיקי עובדים פלסטינים מדי חודש בחודשו הפרשה בשיעור של 2.5% משכר הבסיס של כל עובד, עבור תשלום דמי מחלה בקרות אירוע מזכה.

אלא שבפועל רובם המוחלט של העובדים הפלסטינאים לא ניצלו את דמי המחלה שהופרשו עבורם בתקופת העסקתם, וכך במרוצת השנים הצטברו בקרן המחלה במת”ש כספים רבים שלא שולמו לעובדים בגין אותו “אירוע מזכה”.

מזה עשרות שנים, נטען בבקשה, החזיקה רשות האוכלוסין וההגירה בכספים אלו מבלי לשלמם לעובדים. רשות האוכלוסין לא הודיעה למעסיקים על הצטברות כספם בקרן.

בבקשה מצוין כי ב-6 בינואר 2019 פרסמה רשות האוכלוסין הודעה לציבור מעסיקי עובדים פלסטינים בישראל שלפיה החל משכר העבודה לחודש ינואר נפסקה הגביה לקרן דמי מחלה. ואולם ביחס לאותם הכספים שהצטברו בקרן דמי המחלה ולא שולמו לעובדים הודיעה המדינה באופן תמוה וחסר תום לב כי בכוונתה להשיבם למעסיקים בעלי היתר העסקה פעיל בלבד, ורק ביחס לעובדים שעדיין מועסקים על ידם במועד הפסקת הגבייה.

מהודעת המדינה התברר כי אין בכוונתה להשיב את ההפרשות שהפרישו מעסיקים שהעסיקו עובדים פלסטינים בעבר, אך אינם בעלי היתר העסקה פעיל, ביחס לאותם עובדים שסיימו כבר את עבודתם אצל המעסיק בטרם הפסקת הגבייה.

בבקשה נטען כי המדינה מבצעת בעניינו הפרדה מלאכותית ולא מוצדקת לצרכיה בין מעסיקים בעלי היתר העסקה פעיל, ביחס לעובדים שהועסקו על ידם בפועל במועד הפסקת הגבייה ושלגביהם היא הודיעה כי בכוונתה להשיב את הכספים שהופרשו לקרן ולא נוצלו, לבין מעסיקים שהפרישו בעבר כספים עבור עובדים שסיימו את עבודתם אצל המעסיק בטרם הפסקת הגבייה על ידי המדינה.

הפרדה זו, נאמר בבקשה, אינה חוקית ואינה מבוססת על כל טעם משפטי ומהותי ומדובר בפשטות ברצון חסר תום לב של המדינה להמשיך ולהחזיק בכספים שאינם שלה ולא להשיבם לבעליהם החוקיים.

אשר על כן מתבקש בית המשפט להורות למדינה להשיב למעסיקי עובדים פלסטינים שלא היו בעלי היתר העסקה פעיל במועד חדילת המדינה מגביית ההפרשות לקרן דמי מחלה ביחס לכל ו/או חלק מהעובדים שעבדו אצלם – את כל הכספים שהפרישו לקרן דמי מחלה אשר לא שולמו לעובדים שהעסיקו.

תגובת רשות האוכלוסין וההגירה: יצוין כי סוגיית השימוש בכספים שהופרשו על ידי מעסיקים עבור עובדים שאינם פעילים עוד, עומדת במוקד העתירה לבג”צ ומתבררת במסגרתה. במסגרת עתירה תלויה ועומדת בבג”צ, שעניינה קרן דמי המחלה של עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל, ניתן ביום ה-14 בנובמבר 2019 צו המונע מהמדינה להחזיר למעסיקים כספים שהצטברו בקרן.

Be the first to comment

Leave a Reply