כלל ביטוח תובעת את נתיב קרן הפנסיה של פועלי משק ההסתדרות על 7.2 מיליון שקל

* כלל ביטוח סיפקה פוליסת ביטוח חיים קבוצתית ריסק לעמיתים בנתיב * בעקבות צבירת פיגורים, בוטלה הפוליסה * עמיתי הקרן הגישו בקשה לתביעה ייצוגית שהתקבלה * עתה כלל ביטוח מבקשת את הפרמיה שלא שולמה לאורך תקופת הביטול * נתיב: התביעה נשלחה אלינו במייל אתמול. אנו נלמד אותה

כלל ביטוח. צילום: יח"צ
כלל ביטוח. צילום: יח"צ

כלל ביטוח הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעה לחייב את נתיב-קרן הפנסיה של פועלי ועובדי משק ההסתדרות לשלם לה 7.2 מיליון שקל באמצעות ניכוי הסכום של העמיתים. הסכום ינוכה מן הקצבאות המועברות לגמלאים שהיו מבוטחים בפוליסת הביטוח הקבוצתית לגמלאים חברי עמותת גמלאי קרן נתיב.

בתביעה נאמר כי כלל ביטוח והעמותה התקשרו בהסכם לפני שנים רבות לאספקת פוליסת ביטוח חיים קבוצתית מסוג “ריסק” לגמלאים חברי העמותה. הראל פנסיה וגמל העניקה שירותי תפעול לקרן הפנסיה נתיב ובמסגרתם העבירה לחשבונות הגמלאים את קצבאות הפנסיה המגיעות להם.

בהתאם להרשאה בכתב שניתנה על ידי הגמלאים נוכו מקצבאות הפנסיה על ידי הראל דמי הביטוח החודשיים שנקבעו בפוליסה ואלו הועברו לכלל. עמותת נתיב, נאמר עוד בכתב התביעה, נתקלה בקשיים להעלות את דמי הביטוח בהתאם להתחייבותה שכן הראל סירבה להיענות לדרישתה בטענה לפיה כתבי ההרשאה עליהם חתמו הגמלאים מאפשרים הצמדת דמי הביטוח למדד בלבד, ואינם מאפשרים ניכוי דמי ביטוח מוגדלים מן הקצבאות.

בשל כך לא השתנו דמי הביטוח החודשיים שנוכו על ידי הראל והפוליסה החלה לצבור פיגורים, וכלל הודיעה לעמותה על ביטולה של הפוליסה הקבוצתית החל מחודש מאי 2014, והחל ממועד זה חדלה הראל מניכוי דמי הביטוח מקצבאות הגמלאים והעברתם לכלל.

בחודש מאי 2015 הוגשה בקשה לאישור תביעה ייצוגית כנגד כלל, עמותת גמלאי קרן נתיב והראל. בבקשה נטען בין היתר כי הגמלאים סברו כי פוליסת הביטוח ממשיכה להתקיים בתנאיה הקודמים וכי הביטול נעשה שלא כדין.

כעבור כארבע שנים אישר בית המשפט את הבקשה לאישור וקבע כי ביטול הפוליסה לא השתכלל ולא נכנס לתוקפו, ולפיכך הפוליסה הייתה שרירה וקיימת עד למועד תום תוקפה. נוכח קביעה זו שהתייחסה לקבוצת המבוטחים שהלכו לעולמם בין חודש מאי 2014 לחודש אפריל 2016 ומוטביהם לא זכו לתגמולי הביטוח, ככל שהיא תישאר בתוקפה, משמעות הדבר הינה כי הפוליסה שרירה וקיימת. זאת כאשר מחד על כלל לשלם את תגמולי הביטוח בקרות מקרה הביטוח, ומאידך הינה זכאית לקבל פרמיות מכל גמלאי מבוטח בפוליסה הקבוצתית בהתאם לכתבי ההרשאה ובהתאם לגילאי המבוטחים וניסיון התביעות.

כלל מדגישה כי ככל ותביעתה זו לא תתקבל תיווצר אנומליה זאת בכך שחברי העמותה אשר היו מבוטחים בפוליסה קיבלו תמורה מסוג כיסוי ביטוחי בתקופת הפוליסה ללא כל סיכון- ככל שהיו נפטרים בתקופה שלאחר הודעת הביטול מצידה שלא השתכללה כאמור, הם היו זכאים לקבל את תגמולי הביטוח בהפחתת דמי הפוליסה החודשיים. אחרת וככל שהתמזל מזלם להישאר בחיים במהלך תקופה זו הם לא נשאו בכל תשלום עבור הפוליסה שסופקה להם.

לדברי כלל היא חולקת על ההחלטה לאשר את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית ואולם ככל וטענותיה לא יתקבלו והתביעה הייצוגית שהוגשה תתקבל בפסק דין חלוט, יהיה צורך לגבות בפועל את הפרמיות שלא שולמו על ידי הגמלאים.

בנסיבות אלה מבקשת כלל מבית המשפט להורות לקרן הפנסיה לפעול בהתאם לכתבי ההרשאה ולנכות מן הקצבאות של חברי העמותה שהיו מבוטחים בפוליסה הקבוצתית את דמי הפוליסה בגין התקופה שבין חודש מאי 2014 לחודש אפריל 2016.

כלל מציינת כי בהתאם לדיווח האחרון שהתקבל מקרן נתיב ערב ביטול הפוליסה על ידה בחודש אפריל 2014, עמד מספר המבוטחים בפוליסה הקבוצתית על 3,273 מבוטחים. כמו כן עמד סכום הפרמיה במועד ביטול הפוליסה על סך של 80 שקל. על בסיס המידע המצוי בידיה נכון להיום מעמידה כלל את סכום תביעתה על הסך של 7.2 מיליון שקל (חוב בגין אי תשלום דמי הפרמיה).

לחלופין ככל וייקבע כי לא היה ניתן להגדיל את דמי הפוליסה בהתאם לכתבי ההרשאה יעמוד סכום התביעה על הסך של 5.25 מיליון שקל בהסתמך כי סכום הפרמיה שאינו מחלוקת הינו 63 שקל.

לדברי כלל היא שומרת על זכותה לתקן את סכום התביעה לאחר קבלת נתונים מהקרן על זהות העמיתים בתקופה הרלוונטית וגילם.

תגובת נתיב: התביעה נשלחה אלינו במייל אתמול. אנו נלמד אותה ונתייחס אליה בערכאות המתאימות.

Be the first to comment

Leave a Reply