היום יותר מתמיד – קופה רב מסלולית לפיצויים

התלות בשוק ההון של קופות מרכזיות לפיצויים גורמת לעיתים לפערים בין הכספים שנצברו בקופות של מעסיקים לבין ההתחייבויות לתשלום פיצויים לעובדים. זה הזמן של המעסיק להתאים את רמת הסיכון לצרכיו גם בכספים שצבר בקופה מרכזית לפיצויים

איציק אסטרייכר
איציק אסטרייכר

מאת: איציק אסטרייכר

לאורך שנים צברו מעסיקים רבים כספים בקופות מרכזיות לפיצויים, על מנת ליצור יעודה לצורך תשלום פיצויים עתידי לעובדים, אשר יהיו זכאים לכך. המדינה עודדה מעסיקים לעשות זאת בדרך של הכרה בהוצאה כבר במועד ההפקדה ועוד לפני שהכספים שולמו בפועל לעובדים.

עד שנת 2007 נהגו מעסיקים שהתנהלו בתבונה להפקיד כספים בקופה מרכזית לפיצויים, אך בעקבות תיקון 3 לחוק קופות גמל נאסר עליהם להמשיך ולהפקיד בקופה עבור עובדים חדשים. בגין עובדים ותיקים – ניתן לאותם מעסיקים שהיו כבר עמיתים בקופה מרכזית לפיצויים להמשיך ולהפקיד כספים במשך שלוש שנים נוספות. מאז 2011 אין עוד הפקדות לקופות מרכזיות לפיצויים.

עקב הוראות החוק והנחיות חדשות שהופצו על ידי רשות המסים, חלק מהקופות מאופיינות בצבירה שלילית (משיכות כספים לאורך שנים) שתלך ותגדל (פוליסה, גיליון 2270 מה-18 ביוני 2017 – “פירוק קופות מרכזיות לפיצויים”).

עם זאת, נכון לסוף אוקטובר 2017, עדיין צבורים בקופות מרכזיות לפיצויים יותר מ-16 מיליארד שקל. חלקם כספים עבור עובדים שהחלו לעבוד לפני שנת 2007, חלקם כספי פיצויים של בעלי השליטה, כספים שמיועדים להיות מושקעים בקופה עוד שנים רבות. מרבית הכספים נצברו בקופות מרכזיות לפיצויים במסלול כללי, במסגרתו מושקעים הכספים של כל המעסיקים על פי החלטות החברה המנהלת את הקופה, אשר גם אחראית להתאים את הרכב ההשקעות בעקבות משיכות כספים מן הקופה. במסלול השקעות כללי אין למעסיק יכולת להשפיע על ניהול הכספים ועל רמת הסיכון בה ינוהלו הכספים בקופה.

המעסיק, במסגרת המסלול הכללי בקופה, לא יכול לקבוע את רמת הסיכון או את הרכב ההשקעות של הכספים שצבר בקופה. לצד המסלולים הכלליים במסגרת קופה מרכזית לפיצויים, מנוהלים גם מספר מסלולי השקעה, כאשר מדיניות ההשקעות בכל מסלול מוגדרת מראש על ידי קביעת שיעור ההשקעה המינימלי באפיק השקעות ספציפי. למשל, מסלול שקלי, במסגרתו לפחות 75% מן הכספים הצבורים במסלול מושקעים בנכסים לא צמודים, או מסלול צמוד מדד במסגרתו לפחות 75% מן הכספים מושקעים בנכסים צמודי מדד.

בנוסף, ליד קופות מרכזיות לפיצויים, מנהלות שמונה חברות לניהול קופות גמל קופות מרכזיות לפיצויים בעלות מסלולי השקעה אישיים לכל מעסיק – קופה מרכזית לפיצויים רב מסלולית – אשר בהן נצברו כ-3.5 מיליארד שקל.

במסגרת קופה מרכזית לפיצויים רב מסלולית, יש למעסיק מסלול השקעות אישי ומתאפשר לו לקבוע את הרכב ההשקעות ורמות הסיכון בהם ינוהלו הכספים שחסך, כדי לשלם בעתיד פיצויים לעובדיו. קופה מסוג זה היא שילוב של קופה מרכזית לפיצויים מצד אחד ותיק השקעות מנוהל מן הצד השני. מעסיק בקופה מרכזית לפיצויים עם מסלול השקעות אישי יוצר התאמה מלאה בין ההתחייבויות שלו לתשלום פיצויים לעובדים לבין הנכסים שצבר לצורך שימוש זה, בין העתודה לפיצויים לבין היעודה לפיצויים.

כך, למשל, אם הסכם העבודה בין המעסיק לעובדיו כולל הצמדה למדד, במסגרת קופה לפיצויים עם מסלולי השקעה אישיים, יכול המעסיק לבקש שהכספים שחסך בקופה יושקעו רק בנכסים צמודי מדד. באותה מידה, מעסיק אשר דוחותיו הכספיים נקובים במט”ח, הוא יוכל להורות למנהלי הקופה לנהל את הכספים שצבר בקופה תוך ביצוע השקעות בנכסים צמודי מט”ח והכול על מנת ליצור התאמה מקסימלית בין נכסיו בקופה לפיצויים והתחייבויותיו לתשלום פיצויים לעובדים.

היקף הכספים הצבור בקופות מרכזיות לפיצויים, המסתכם בסכום העולה על 16 מיליארד שקל, מנוהל ברובו עדיין במסלולי השקעה כלליים, כאשר כל קשר בין טעמי המעסיק החוסך וצרכיו לרמות הסיכון המתאימות לו הוא מקרי בהחלט.

התנודתיות הגדולה בשוק ההון גורמת לתנודתיות גדולה בתשואות שמניבות הקופות המרכזיות לפיצויים, משום שמרבית הכספים מושקעים בשוק ההון ומושפעים ממנו. תנודתיות זו גורמת לעיתים לפערים בין הכספים שנצברו בקופות פיצויים של מעסיקים לבין ההתחייבויות לתשלום פיצויים לעובדים. פערים אלו, מיותר לציין, משפיעים על הדוחות הכספיים של המעסיק ועל חוסרים ככל שהם באים לידי ביטוי ביעודה לפיצויים בעת ירידות בשווקים. תזרים מזומנים שלילי, המאפיין את הקופות עקב משיכות מאסיביות של כספים בידי מעסיקים, משפיע על הרכב ההשקעות של הקופה ועלול לפגוע בתשואות העתידיות שיניבו המעסיקים-החוסכים הנותרים בקופה. זה הזמן למעסיק להתאים את רמת הסיכון לצרכיו גם בכספים שצבר בקופה מרכזית לפיצויים.

במסלול השקעות כללי אין למעסיק יכולת להשפיע על ניהול הכספים ועל רמת הסיכון בה ינוהלו הכספים בקופה. המעסיק במסגרת מסלול כללי בקופה מרכזית לפיצויים לא יכול לקבוע את רמת הסיכון או את הרכב ההשקעות של הכספים שצבר בקופה. לצד המסלולים הכללים במסגרת קופה מרכזית לפיצויים, מסלולית מנוהלים גם מספר מסלולי השקעה, כאשר מדיניות ההשקעות בכל מסלול מוגדרת מראש על ידי קביעת שיעור ההשקעה המינימלי באפיק השקעות ספציפי. למשל, מסלול שקלי במסגרתו לפחות 75% מן הכספים הצבורים במסלול מושקעים בנכסים לא צמודים או מסלול צמוד מדד במסגרתו לפחות 75% מן הכספים מושקעים בנכסים צמודי מדד. בנוסף, ליד קופות מרכזיות לפיצויים מנהלות 8 חברות לניהול קופות גמל קופות מרכזיות לפיצויים בעלות מסלולי השקעה אישיים לכל מעסיק- קופה מרכזית לפיצויים רב מסלולית, אשר בהם נצברו כ- 3.5 מיליארד שקל.

במסגרת קופה מרכזית לפיצויים רב מסלולית, יש למעסיק מסלול השקעות אישי ומתאפשר לו לקבוע את הרכב ההשקעות ורמות הסיכון בהן ינוהלו הכספים שחסך כדי לשלם בעתיד פיצויים לעובדיו. קופה מסוג זה היא שילוב של קופה מרכזית לפיצויים מצד אחד ותיק השקעות מנוהל מן הצד השני. מעסיק בקופה מרכזית לפיצויים עם מסלול השקעות אישי יוצר התאמה מלאה בין ההתחייבויות שלו לתשלום פיצויים לעובדים לבין הנכסים שצבר לצורך שימוש זה, בין העתודה לפיצויים לבין היעודה לפיצויים. כך למשל, אם הסכם העבודה בין המעסיק לעובדיו כולל הצמדה למדד, במסגרת קופה לפיצויים עם מסלולי השקעה אישיים, יכול המעסיק לבקש שהכספים שחסך בקופה יושקעו רק בנכסים צמודי מדד. באותה מידה, מעסיק אשר דוחותיו הכספיים נקובים במט”ח יוכל להורות למנהלי הקופה לנהל את הכספים שצבר בקופה תוך ביצוע השקעות בנכסים צמודי מט”ח והכול על מנת ליצור התאמה מקסימלית בין נכסיו בקופה לפיצויים והתחייבויותיו לתשלום פיצויים לעובדים. היקף הכספים הצבור בקופות מרכזיות לפיצויים המסתכם בסכום העולה על 16 מיליארד שקל מנוהל ברובו עדיין במסלולי השקעה כלליים, כאשר כל קשר בין טעמי וצרכי המעסיק החוסך לרמות הסיכון המתאימות לו הוא מקרי בהחלט.

התנודתיות הגדולה בשוק ההון גורמת לתנודתיות גדולה בתשואות שמניבות הקופות המרכזיות לפיצויים משום שמרבית הכספים מושקעים בשוק ההון ומושפעים ממנו. תנודתיות זו גורמת לעיתים לפערים בין הכספים שנצברו בקופות פיצויים של מעסיקים לבין ההתחייבויות לתשלום פיצויים לעובדים. פערים אלו, מיותר לציין, משפיעים על הדוחות הכספיים של המעסיק ועל חוסרים ככל שהם באים לידי ביטוי ביעודה לפיצויים בעת ירידות בשווקים. תזרים מזומנים שלילי המאפיין את הקופות עקב משיכות מאסיביות של כספים בידי מעסיקים משפיעים על הרכב ההשקעות של הקופה ועלול לפגוע בתשואות העתידיות שיניבו המעסיקים – החוסכים הנותרים בקופה. זה הזמן למעסיק להתאים את רמת הסיכון לצרכיו גם בכספים שצבר בקופה מרכזית לפיצויים.

נכסי קופות מרכזיות לפיצויים רב מסלוליות לפי גוף מנהל (במיליוני שקלים)
נכסי קופות מרכזיות לפיצויים רב מסלוליות לפי גוף מנהל (במיליוני שקלים)

Be the first to comment

Leave a Reply