לקראת ה-31 במרץ: הרגולטור דורש מהחברות מידע על הסכמי פנסיה שיבוטלו על ידי רפורמת ברירת המחדל

נוסח המכתב שנדרשו המוסדיים לשלוח למעסיקים כולל הבהרה עם תזכורת על האיסור שחל על מעסיק להטות את העובד לקרן פנסיה מסוימת

רשות שוק ההון דורשת מהחברות המנהלות מידע על הסכמי פנסיה ברירת מחדל, שיסתיימו ב-31 במרץ 2019, המועד בו יפוג תוקפם של כל הסכמי ברירת מחדל בין המעסיקים לגופים המוסדיים. יוזכר כי לפני שנה בוטלו כל ההסכמים בדמי ניהול מקסימליים, וכעת בוטלו כל יתר ההסכמים. ביטול ההסכמים נעשה במטרה לתת רוח גבית לרפורמת קרן ברירת מחדל, ולחייב את המעסיקים לקיים מכרזים חדשים על פי הוראות הרפורמה או להפנות את העובדים לקרנות ברירת מחדל שנבחרו על ידי רשות שוק ההון.

במכתב שנשלח לחברות על ידי מנהלת מחלקת פנסיה מיכל היימן, ניתנה הנחיה למוסדיים לשלוח לכל המעסיקים הודעה שהסכמי ברירת המחדל מסתיימים ב-31 במרץ, כאשר המכתב כלל גם את נוסח המכתב שאמור להישלח למעסיק. חלק מנוסח המכתב למעסיק, שנשלח כנספח למכתב למוסדיים, כולל הבהרה בזו הלשון: “יובהר כי בכל מקרה אסור למעסיק להתנות את תשלום כספי החיסכון הפנסיוני בעד עובדו בכך שיופקדו לקופה מסוימת ולבצע, במישרין או בעקיפין, כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכותו של העובד לבחירת מוצר החיסכון הפנסיוני שלו”.

עוד מודגש במכתב, כי גם אסור להציג רשימה חלקית של קרנות פנסיה, להפנות לאתר של חברה מסוימת או קרן פנסיה מסוימת, לשלוח הודעה עם קישור ישיר למילוי טופס הצטרפות לקרן פנסיה מסוימת, וכיו”ב.

בנוסף, החברות המנהלות נדרשות להעביר לרשות שוק ההון מידע הכולל את רשימת המעסיקים שנשלחה אליהם הודעה זו. הדיווח אמור היה להישלח עד ל-22 במרץ. העברת רשימות מסוג זה על ידי המוסדיים אמורה הייתה, לראשונה, לייצר ברשות שוק ההון רשימה כוללת של מעסיקים שחתמו על הסכמי ברירת מחדל.

עוד דורשים ברשות לקבל דיווחים על הצטרפויות לקרן הפנסיה של עובדים של אותם מעסיקים, שהסכמי ברירת המחדל שלהם בוטלו. כך, למשל, דורשת הרשות לקבל את מספרי החשבונות של העמיתים שהצטרפו לקרן, שם המעסיק, שם הסוכן המשווק, שיעור דמי הניהול, אופן ההצטרפות והעמלה לבעל הרישיון.

Be the first to comment

Leave a Reply