מגדל עברה מהפסד לרווח: רשמה רווח חציוני כולל של 450 מיליון שקל לעומת הפסד של 475 מיליון שקל אשתקד

הגידול ברווח הכולל הושפע בעיקרו משיפור בתוצאות החיתומיות בביטוח כללי וביטוח בריאות וכן מגידול בהפרשות בביטוח חיים וביטוח כללי שחל ברבעון המקביל אשתקד

בית מגדל
בית מגדל

מגדל רשמה רווח חציוני כולל של 450 מיליון שקל לעומת הפסד של 475 מיליון שקל אשתקד. ברבעון השני של השנה נרשם רווח כולל בסך של כ-141 מיליון שקל, לעומת רווח כולל בסך של כ-20 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מהחברה נמסר, כי הגידול ברווח הכולל הושפע בעיקרו משיפור בתוצאות החיתומיות בביטוח כללי וביטוח בריאות וכן מגידול בהפרשות בביטוח חיים וביטוח כללי שחל ברבעון המקביל אשתקד, בעיקר בשל ירידת עקום הריבית חסרת הסיכון. עוד נמסר, כי ברבעון המקביל אשתקד נרשמו הפרשות בביטוח חיים בסך של כ-100 מיליון שקל (לפני מס) בעתודה המשלימה לגמלאות ובעקבות בחינת נאותות העתודות (LAT) בעיקר בשל ירידה של עקום הריבית חסרת הסיכון.

עופר אליהו, מנכ”ל מגדל: “מהתוצאות שפרסמנו עולה כי מגדל ממשיכה לבסס את מעמדה כחברה מובילה בתעשיית הביטוח, הפנסיה והפיננסיים בישראל. בצד היותה חברת הביטוח הפנסיוני הגדולה בתעשייה, מצליחה מגדל להגדיל משמעותית את היקפי פעילותה גם בשאר תחומי הליבה שלה, תוך מתן דגש לשיפור מתמיד בתוצאות החיתומיות מהבחינה העסקית, לפיתוח כלים דיגיטליים מתקדמים לסוכני הביטוח מהבחינה השיווקית ולמתן פתרונות בעלי ערך רב למבוטחים מהבחינה הצרכנית”.

מצגת דוחות מגדל 

בענפי הפנסיה והגמל חלה הרעה בתוצאות כתוצאה משחיקה בשיעור דמי הניהול הממוצעים. בנוסף לכך, התגברה מגמת העברות הכספים נטו לגופים מוסדיים אחרים, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בביטוח חיים חל גידול בהכנסות מדמי הניהול הקבועים בפוליסות המשתתפות ברווחים בעקבות גידול בהיקף הנכסים המנוהלים. מנגד, חלה ירידה ברווח מסיכון (בעיקר באובדן כושר עבודה) וכן חל גידול בהוצאות.

בתחום ביטוח הבריאות, חל שיפור בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעות ריאליים) לעומת התקופה המקבילה אשתקד. השיפור התרכז בעיקרו בביטוחי הוצאות רפואיות בשל קיטון בתביעות וכן בביטוחי הקולקטיבים. מנגד, חלה הרעה בביטוח תאונות אישיות וביטוח סיעודי בשל גידול בתביעות.

בתחום הביטוח הכללי, חל שיפור בתוצאות החיתומיות (ללא רווחי השקעה ריאליים וללא עדכון העתודות, בעקבות פרסום תקנות הביטוח הלאומי ועדכון בעתודות בשל השפעת הנוהג המיטבי שבוצעו בתקופה המקבילה אשתקד) אשר התרכז בעיקרו בביטוח רכב רכוש.

על רקע ההוראות Solvency II, ועל פי חישוב שערכה מגדל לסוף 2016, לחברה עודף הון של כ-4 מיליארד שקל. על החברה להשלים סך של כ-0.9 מיליארד שקל עד לסוף 2024.

Be the first to comment

Leave a Reply