מי ייצג את עובדי רמת השרון ועובדי מועצה אזורית חורה?

בשלוש השנים האחרונות ייצגה את עובדי העירייה ההסתדרות הלאומית, אך לדברי ההסתדרות הכללית, הודעת היציגות שלה נסמכה על 463 טפסי הצטרפות של עובדי העירייה שבחרו להצטרף כחברים בכללית

רמת השרון צילום ויקיפדיה
רמת השרון צילום ויקיפדיה

ההסתדרות הכללית מבקשת מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים להצהיר כי היא ארגון העובדים היציג בעיריית רמת השרון. בפנייה לבית הדין נאמר כי מאז חודש מרץ 2010 ועד ל-16 בדצמבר 2018 הייתה הסתדרות העובדים הלאומית הארגון היציג של עובדי העירייה, וכי במועד האמור נמסרה הודעתה של ההסתדרות הכללית בדבר חילופי ארגונים ועל יציגותה בעיריה המעסיקה כ-800 עובדים.

לדברי הכללית, הודעת היציגות שלה נסמכה על 463 טפסי הצטרפות של עובדי העירייה שבחרו להצטרף כחברים בכללית, וכן על אישור המנהלת למרשם חברים וגבייה בהסתדרות באשר לחברותם של 93 עובדי עירייה החברים בהסתדרות הכללית מימים ימימה והמשלמים לה דמי חבר (לעשרה עובדים מתוך הרשימה יש גם טופס הצטרפות). בהתאם למסמכים האמורים מציינת הכללית בפנייתה לבית הדין הארצי לעבודה במועד הקובע (16.12.18)  חברים בה 546 מתוך כ-800 עבדי העירייה.

לדברי הכללית לאחר המועד הקובע הוסיפו עוד עובדי עיריה לפנות אליה על מנת להצטרף כחברים. הכללית מציינת כי ההסתדרות הלאומית דחתה את הכרזת היציגות שלה בקרב עובדי העירייה בטענות כלליות שנטענו בעלמא, ומבלי כל פירוט בדבר פגמים בטפסי ההצטרפות, מחלוקות בפן הכמותי והמשפטי, וקושי להשיב בפרק הזמן שנקבע בפסיקת בית דין.

בנסיבות אלו לאור דחייתה הסתמית וחסרת הבסיס של ההסתדרות הלאומית את הכרזת היציגות של הכללית בקרב עובדי העירייה מחד, והתקיימותו של המבחן הכמותי הנדרש בחוק הסכמים קיבוציים להיותה של הכללית ארגון העובדים היציג בעירייה מאידך, וכאשר עם חבריה נמנה מספר העובדים הגדול ביותר (כ-68% מעובדי העירייה לפחות) מתבקש בית הדין לקבוע כי יש להכיר בהסתדרות הכללית כארגון העובדים היציג בעיריית רמת השרון.

לדברי הכללית הכרה ביציגותה כמבוקש על ידה תעניק ביטוי לרצונם של העובדים להחלפת ארגון העובדים היציג במקום העבודה.

מאבק דומה נערך לאחרונה גם על ייצוג עובדי המועצה המקומית חורה. הסתדרות העובדים הלאומית מבקשת מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים להצהיר כי היא ארגון העובדים היציג במועצה המקומית בה מועסקים כ-280 עובדים.

במבוא לבקשה נאמר כי עניינה הוא במימוש רצונם האמתי, הכן, והאותנטי של עובדי המועצה המקומית חורה לקבלת ייצוג ארגוני בהסתדרות הלאומית, וכי ברור שהחלטה שכזו נתונה לכל עובד במסגרת חופש ההתארגנות. כך נטען בבקשה, כי במהלך חודש דצמבר האחרון חתמו 151 עובדי המועצה על טפסי הצטרפות להסתדרות הלאומית, תוך מתן הוראה מפורשת על הפסקת חברותם בהסתדרות הכללית.

בכך, מציינת ההסתדרות הלאומית, השתנה מצב חברות עובדי המעוצה, כך שבמועד בו היא הודיעה על יציגותה, מרבית עובדי המועצה בחרו להתאגד במסגרתה ולהיות מיוצגים על ידה. כלומר במועד זה נמנו על חבריה יותר עובדים ממספר העובדים שנותרו חברים בהסתדרות הכללית, ובכך התקיים “המבחן הכמותי” הנדרש בחוק להיותה ארגון יציג.

בהתאם ב-18 בדצמבר הכריזה ההסתדרות הלאומית על יציגותה בקרב עובדי המועצה המקומית חורה במסגרת מכתבים שנשלחו לראש המועצה המקומית ולהסתדרות הכללית. ואולם ההסתדרות הכללית נמנעה ממתן תגובה להכרזת היציגות שנשלחה אליה, באופן שלדברי ההסתדרות הלאומית יש בו כדי להעיד על העובדה כי אין בידה טענות כלשהן כנגד היותה של ההסתדרות הלאומית הארגון היציג בקרב עובדי המועצה.

בעקבות פנייתה של ההסתדרות הלאומית לבית הדין הארצי לעבודה הודיעה ההסתדרות הכללית כי היא אינה עומדת על התנגדותה להודעת היציגות מטעם ההסתדרות הלאומית, תוך שמירת זכויות וטענות ההסתדרות הכללית והעובדים. בתגובה לכך טענה ההסתדרות הלאומית כי ההסתדרות הכללית מזלזלת בבית הדין ולא רק בהסתדרות הלאומית, שכן היא כלל לא חשבה למצוא תירוץ על מנת לסבר את אוזנו של בית הדין מדוע לא טרחה מלכתחילה להשיב לפניית ההסתדרות הלאומית, והתעלמה מטפסי הביטול הרבים שנשלחו אליה.

אשר על כן סבורה ההסתדרות הלאומית כי אל לו לבית הדין להיעתר בקשתה של ההסתדרות הכללית למחוק את בקשתה ללא חיובה של ההסתדרות הכללית בהוצאות. זאת מאחר ויהיה בכך מתן תמריץ להתנהלותה השלילית של ההסתדרות הכללית המפרה את החובה שנקבעה בפסיקת בית הדין הארצי, ובכך תיאלץ ההסתדרות הלאומית חדשות לבקרים להטריד את בית הדין בבקשות עבות כרס אשר סופן “להימחק נוכח התייתרותן” כהגדרת ההסתדרות הכללית.

לדברי ההסתדרות הלאומית לשיטתה של ההסתדרות הכללית הליכים אלו יהיו תמיד תיאורטיים, ועל כן היא תוכל להמשיך ולהפר את חובתה להתעלם מהודעות הנשלחות אליה עד סוף הדורות, מבלי שניתן יהיה לעצור התנהלות נפסדת זו.

 

תגובות:

ההסתדרות החדשה: “ההסתדררות תגיב על הדברים בבית הדין”.

לא היה ניתן לקבל את תגובת ההסתדרות הלאומית.

Be the first to comment

Leave a Reply