מי צריך ליהנות מכספי ריבית הפיגורים שהמעסיק משלם בעת איחור בהפקדות הפנסיוניות?

בדיקת פוליסה העלתה, כי בקרב החברות יש שלוש פרקטיקות מרכזיות: העברת הריבית העודפת לחשבון העמית, העברת הכסף לכלל עמיתי הקרן או הקופה, או העברת התשואה של הקרן לעמית, ושמירת ההפרש בידי החברה. הוראות הרגולציה בנושא - עמומות

ניהול קופה גמל להשקעה
ניהול קופה גמל להשקעה

מי צריך ליהנות מכספי ריבית הפיגורים שהחברה גובה מהמעסיק בעת איחור בהפקדות הפנסיונית? התשובה, כך מסתבר, שונה מחברה לחברה. תחקיר שערך לאחרונה עיתון פוליסה חושף את ההבדלים במדיניות של חברות הביטוח ובתי ההשקעות, בנוגע לכספים האמורים.

ישנן שלוש פרקטיקות מרכזיות. האחת – העברת כל כספי הריבית העודפת לחשבון העמית. השנייה – זיכוי חשבון העמית בתשואה שעשתה הקרן באותה תקופה ואת היתרה להעביר לכלל עמיתי הקרן או הקופה. הפרקטיקה השלישית היא העברת התשואה של הקרן לעמית, ושמירת ההפרש בידי החברה.

המענה הראשוני של החברות לשאילתה שהועברה היה שהחברה פועלת על פי הוראות הרגולציה, אולם מתברר כי הוראות הרגולציה אינן חד משמעיות. החוזר היחיד שכולל התייחסות לנושא פורסם בדצמבר 2000 על ידי המפקחת על הביטוח ציפי סמט. בחוזר נקבע, כי “החלק מריבית הפיגורים שהתקבל בעד התשלומים שלא הועברו במועדם… השווה לסכום אשר בו היו מזוכה חשבון העמית בריבית קופה וברווחי קופה בגין אותם תשלומים אילו היו מועברים במועד החוקי, ייזקף לזכות חשבונו של אותו עמית…  יתרת ריבית הפיגורים תחשב כרווח של כלל עמיתי הקופה ולכן תיזקף לזכות חשבונם של כל עמיתי הקופה”. בחוזר נקבע, כי ההוראות מתייחסות לקופות גמל לתגמולים ופיצויים, לקופות גמל למטרה אחרת ולקרנות השתלמות.

התייחסות לנושא נמצאת בקודקס הרגולציה, אולם לא באופן ברור. בחלק 6 בקודקס, המתייחס לפעילות קרנות הפנסיה, מוזכר הנושא, אך ללא שום הוראה או הנחיה. בחלק 7 של הקודקס, המתייחס לקופת גמל שאינה קופת ביטוח או קרן פנסיה, יש הנחיה מפורטת ברוח החוזר האמור של סמט. בנוגע לביטוחי מנהלים – לא נמצאה שום הנחיה מפורשת שמסבירה כיצד יש לפעול.

כאמור, בדיקה שנערכה בקרב חברות הראתה שכל אחת פועלת בצורה אחרת.

ממנורה מבטחים נמסר, כי בקרנות הפנסיה המדיניות היא להעביר את כספי ריבית הפיגורים לכלל העמיתים, ובביטוחי המנהלים – למבוטח הספציפי.

מהראל נמסר: “הראל פועלת בנוגע לגביית ריבית פיגורים ממעסיקים המאחרים בהעברת הפקדות עבור עובדיהם למוצרים הפנסיוניים השונים, בהתאם להוראות הדין. הכספים המתקבלים אינם מועברים לחברה, אלא נזקפים לטובת העמיתים והמבוטחים”.

מפסגות נמסר: “במידה והמעסיק מפקיד באיחור, אנו דורשים מהמעסיק ריבית חשכ”ל או את התשואה שהעמית הפסיד (הגבוה מבניהם). במקרה שריבית החשכ”ל גבוהה יותר, את התשואה אנו משייכים לחשבון העמית והיתרה מפוזרת לרווחי קופה”.

באלטשולר שחם מסרו כי כספי ריבית הפיגורים הולכים לעמית.

יתר חברות סירבו להשיב לפניית פוליסה בנושא.

לא ניתן היה לקבל את התייחסות רשות שוק ההון לנושא.

Be the first to comment

Leave a Reply