מנורה מבטחים רשמה רווח חציוני כולל של 143 מיליון שקל לעומת הפסד של 14 מיליון שקל אשתקד

דוחות כספיים לחציון 1 2017: החברה מסרה כי השינויים העיקריים שהשפיעו על התוצאות בתקופת הדוח היו שינויים בריבית חסרת סיכון, שיפור חיתומי בענף רכב רכוש, ירידה במרווח הפיננסי וגידול בהכנסות מדמי ניהול במגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח

מנורה דוחות כספיים 2017

קבוצת מנורה מבטחים מדווחת על רווח כולל במחצית הראשונה של שנת 2017 בסך של 143 מיליון שקל, מול הפסד כולל של 14 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של שנת 2017 מדווחת הקבוצה על רווח כולל בסך של 85 מיליון שקל, אל מול רווח כולל של 15 מיליון שקל ברבעון השני של שנת 2016.

החברה מסרה כי השינויים העיקריים שהשפיעו על התוצאות בתקופת הדוח היו שינויים בריבית חסרת סיכון, שיפור חיתומי בענף רכב רכוש, ירידה במרווח הפיננסי וגידול בהכנסות מדמי ניהול במגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח.

בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך הרווח הכולל, לפני מס הסתכם, במחצית הראשונה של שנת 2017 לכ-121 מיליון שקל, מול רווח כולל לפני מס בסך של כ-73 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל לפני מס מעסקי הפנסיה במחצית הראשונה של שנת 2017 הסתכם לסך של כ-60 מיליון שקל, מול כ-67 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח בתקופת הדוח נובעת בעיקרה מגידול בעמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות והוצאות הנהלה וכלליות אחרות, בסך של כ-6 מיליון שקל וירידה בהכנסות מדמי ניהול בסך של כ-2 מיליון שקל.

הרווח הכולל לפני מס בתחום ביטוח כללי במחצית הראשונה של שנת 2017 הסתכם בסך של כ-86 מיליון שקל לעומת הפסד כולל לפני מס בסך של כ-174 מיליון שקל, בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה ברווח נובעת מעלייה ברווח הכולל בתחום פעילות רכב חובה בסך של כ-116 מיליון שקל, מעלייה ברווח הכולל בתחום ביטוח רכב רכוש בסך של כ-85 מיליון שקל, מעלייה ברווח הכולל בענפי רכוש אחרים, בסך של כ-2 מיליון שקל ומקיטון בהפסד בענפי חבויות אחרים, בסך של כ-57 מיליון שקל.

בתחום הבריאות, הרווח הכולל לפני מס במחצית הראשונה של שנת 2017 הסתכם בסך של כ-16 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל לפני מס בסך של כ-31 מיליון שקל, בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי ברווח נובע בעיקר מהשפעת השינוי בריבית חסרת הסיכון בתוספת פרמיית אי נזילות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בסך של כ-50 מיליון שקל.

בחודש אוגוסט 2017 הוכרז על חלוקת דיבידנד בסך של 50 מיליון שקל, כך שהיקף חלוקות הדיבידנד מתחילת השנה מסתכם ב-100 מיליון שקל.

התשואה שהושגה על ההון העצמי, במונחים שנתיים, במחצית הראשונה של שנת 2017 עמדה על כ-8.5%.

על פי מבחן כושר הפירעון (Solvency) לשנת 2016, לחברות הביטוח בקבוצה, מנורה מבטחים ביטוח ושומרה, קיים יחס כושר פירעון בשיעור של 124% ו-97% בהתאמה, ללא התחשבות בהוראות לתקופת הפריסה. עוד מסרה החברה, כי יחס הכושר של מנורה מבטחים ביטוח הינו הגבוה מבין חמש חברות הביטוח הגדולות.

Be the first to comment

Leave a Reply