מסכמים שנה: היכן מושקעים כספי קופות הגמל? / מאת איציק אסטרייכר

כמעט 80% מכספי קופות הגמל הושקעו בנכסים בישראל והיתרה בנכסים בחו"ל. מעניין מאוד יהיה לבחון בשנים הבאות אם תימשך המגמה של הקצאת יותר ויותר כספים למתן הלוואות

איציק אסטרייכר. יו"ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני
איציק אסטרייכר. יו"ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני

בסוף שנת 2017 הסתכמו סך הכספים המנוהלים בקופות גמל לתגמולים ב-218 מיליארד שקל. סכום זה מהווה גידול בשיעור של 8.6% לעומת היקף הכספים שנוהל בקופות גמל לתגמולים בראשית השנה.

למעשה, מאז שנת 2011, מדי שנה, שוק קופות הגמל גדל לעומת השנה שלפניה והיקף הכספים המנוהל במגוון קופות גמל לתגמולים, המנוהל על ידי בתי השקעות וחברות ביטוח, עולה משנה לשנה.

הגידול בהיקף הכספים המנוהל במסגרת קופות גמל לתגמולים נובע הן מתשואות חיוביות – למעט שנת 2011 שהניבה לחוסכים תשואה שלילית, כל שנה מאז 2009 מסתיימת ברווח לזכות החוסכים – והן בזכות צבירה חיובית, עודף הפקדות בקופות גמל לעומת משיכות של כספים מהן.

הכספים המופקדים בקופות גמל לתגמולים מושקעים בשוק ההון במגוון רחב מאוד של מכשירי השקעה ברמות סיכון שונות, על פי שיקול דעתם של מנהלי ההשקעות של קופות הגמל.

סיומה של שנת 2017 מהווה הזדמנות לבחון את אפיקי ההשקעה המרכזיים שבהם מושקעים כספי קופות הגמל של הציבור ולזהות מגמות ארוכות טווח בהסטת הכספים לכיווני השקעה מסוימים.

בסוף שנת 2017 כ-30% מכספי קופות הגמל לתגמולים הושקעו באגרות חוב ממשלתיות, כ-24% במניות, אופציות למניות ותעודות סל המתמחות במניות וכ-20% באגרות חוב של חברות (קונצרניות) סחירות ולא סחירות ותעודות סל המשקיעות באגרות חוב מסוג זה.

כ-80% מכספי קופות הגמל הוחזקו בנכסים סחירים ונזילים והיתרה בנכסים לא סחירים.

מבחינת חלוקת הנכסים בארץ ובחו”ל, כמעט 80% מכספי קופות הגמל הושקעו בנכסים בישראל והיתרה בנכסים בחו”ל.

בחינת תמהיל ההשקעות לאורך זמן של קופות הגמל לתגמולים מצביע על מספר מגמות בולטות:

השקעה במניות: שיעור ההשקעה הישירה במניות ובאופציות נע כבר 7 שנים בשיעורים של 16%-18% לאחר שב-5 השנים שקדמו להן שיעור ההשקעה הישירה במניות עמד על כ-21%.

אבל האם באמת בין שנת 2009 לשנת 2017 קיימת ירידה בחשיפה למניות? ממש לא. שיעור החשיפה למניות בסוף 2017 הסתכם ביותר מ-30%, שזהו שיעור החשיפה הגבוה ביותר בעשור האחרון.

השקעה באגרות חוב חברות: משקל אגרות החוב הקונצרניות בתיק ההשקעות של קופות הגמל לתגמולים הסתכם בסוף שנת 2017 במעט פחות מ-21%. שיעור זה מהווה אחזקה נמוכה יחסית למשקל אגרות החוב הקונצרניות בעבר. למשל, בסוף השנים 2010-2011 משקל אגרות החוב הקונצרניות היה כ-30%.

חשיפה לחו”ל: בסוף שנת 2017 תיק ההשקעות של קופות הגמל כלל חשיפה של יותר מ-26% לחו”ל, בדומה ל

חלוקת ההשקעות בקופ"ג
חלוקת ההשקעות בקופ”ג

שיעור החשיפה לחו”ל בסוף 2015 ובסוף 2016. שיעור זה מבטא חשיפה לחו”ל גדולה הרבה יותר מזו שהייתה בסוף העשור הקודם, כ-8% בסוף שנת 2008 ו- כ-10% בסוף שנת 2009.

הלוואות: מנהלי קופות הגמל ניצלו בשנים האחרונות את דרגות החופש שניתנו להם על מנת להשיא תשואה לחוסכים והיפנו יותר ויותר כספים למתן אשראי, להענקת הלוואות. משקל ההלוואות בתיק ההשקעות של קופות הגמל הסתכם בסוף שנת 2017 ב-6.3% לעומת פחות מ-1% בשנים 2006-2007 וכ-3% בשנים 2011-2012. מרביתן של ההלוואות לא כוללות בטוחות דוגמת משכנתאות על זכויות מקרקעין, אלא בטוחות אחרות.

מעניין מאוד יהיה לבחון לאורך השנים הבאות אם המגמה של הקצאת יותר ויותר כספים למתן הלוואות תימשך ומן הסתם תבטא הגדלת סיכון בניהול כספי החיסכון של הציבור.

(מאמר חמישי בסדרה)

______________________________________________

הכותב הוא יו”ר אינטרגמל, יועץ ומרצה בתחום החיסכון הפנסיוני

Be the first to comment

Leave a Reply