מעסיק שלא יפעל לשחרור פיצויים באופן מידי עלול לאבד את כספי הפיצויים הצבורים בקופות / מאת עו”ד גל גורודיסקי

תיקון 21 לחוק הגמל מאלץ את המעסיקים להגיש תביעה למשיכת צבירת הפיצויים של עובדים שהתפטרו - נגד כל עובד ועובד בנפרד. המחוקק לא קבע עדיין מי הבעלים של צבירת הפיצויים לאחר סיום העבודה ועניין זה לא הוכרע עדיין, לפיכך גם אם הכספים שוחררו לידי העובד, אין זה סוף פסוק למעסיק והוא רשאי להגיש תביעה נגד העובד לקבלת החזר

משיכת פיצויים - למי הכסף שייך?
משיכת פיצויים - למי הכסף שייך?
מאת עו”ד גל גורודיסקי

מעסיקים רבים מחזיקים עדיין את צבירת הפיצויים של עובדים שהתפטרו בעבר, בקופות האישיות של העובדים בקרנות הפנסיה ובחברות הביטוח. כספים אלה אמורים בדרך כלל להיות מוחזרים למעסיק. בעקבות תיקון חוק הגמל, על מעסיקים לפעול מידית כדי להחזיר לעצמם  את הכסף.

ב-8 ביולי 2018 פורסם חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס’ 21) התשע”ח 2018. תיקון 21 לחוק הגמל קובע שמעסיק שרוצה למשוך את צבירת כספי הפיצויים של עובד שהתפטר בעבר, צריך להגיש תביעה לבית הדין לעבודה בתוך 4 חודשים מיום פרסום החוק, דהיינו עד ל-8 בנובמבר 2018 או בתוך 4 חודשים מיום סיום העבודה של העובד.

אם כן, עובדים שהתפטרו לפני ה-8 ביולי 2018 יהיו זכאים למשוך את צבירת הפיצויים שלהם החל מ-8 בנובמבר אם המעסיק לא הגיש תביעה להחזרת הכספים קודם לכן. עובדים שיתפטרו אחרי ה-8 ביולי השנה, יהיו רשאים למשוך את הכסף ללא מגבלה כעבור 4 חודשים מיום סיום העבודה, אלא אם המעסיק הגיש תביעה לפני כן.

אמנם החוק אינו קובע מי הבעלים של צבירת הפיצויים של עובד שהתפטר, אבל החוק העניק לעובד יתרון עצום יחסית למצב הקודם, בו הכסף היה שייך לכאורה למעסיק שהפקיד אותו על חשבון פיצויי הפיטורים והיה מעוניין להחזיר את הצבירה לרשותו במקרה בו העובד מתפטר.

תיקון 21 קובע ברירת מחדל חדשה, לפיה הכסיף שצבור בסעיף הפיצויים בפוליסה או בקרן פנסיה, ישולם לידי העובד – אלא אם המעסיק הגיש תביעה לבית הדין לעבודה.

עד מועד פרסום התיקון, המצב הקיים היה כי ברוב המקרים הכספים שהופרשו על ידי המעסיק לרכיב הפיצויים, בקרן הפנסיה ובפוליסות הביטוח, לכאורה שייכים למעסיק. זאת, אם סיום העסקתו של העובד אינו מזכה בפיצויי פיטורים.  ואכן, יש כיום קופות פיצויים רבות שהמעסיקים מצדם סברו כי כספים אלו שייכים להם, אולם לא פעלו על מנת למשוך אותם.

תיקון 21 לחוק הגמל מגלם שינוי דרמטי, הן בשוק העבודה והן בשוק הפנסיוני ומעביר את זכות משיכת הכספים לעובד. כבר עתה ניכרת תכונה רבה בקרב המעסיקים הנערכים להגיש תביעות למשיכת צבירת הפיצויים של עובדים שהתפטרו. מעסיקים רבים סבורים, שדי בכך שיגישו תביעה לגבי כל העובדים, אולם בהתאם להוראות החוק, יש לברר בתביעה כזאת את הנסיבות הספציפיות של כל עובד בהתאם לתנאי עבודתו ונסיבות סיום עבודתו. לפיכך, החוק מאלץ את המעסיקים להגיש תביעה נגד כל עובד ועובד בנפרד.

עובדים מתוחכמים יחכו עד ל-8 בנובמבר או לחלוף 4 חודשים מיום סיום עבודתם, ולאחר מועד זה יגישו בקשה למשיכת הכספים. במקרה בו המעסיק לא הזדרז להגיש קודם לכן תביעה מצדו, הכספים ישוחררו לידי העובד.

כאמור, המחוקק לא קבע עדיין מי הבעלים של צבירת הפיצויים לאחר סיום העבודה ועניין זה לא הוכרע עדיין בתביעות הייצוגיות שהוגשו לבתי הדין לעבודה. לפיכך, גם אם הכספים שוחררו לידי העובד אין זה סוף פסוק למעסיק, הואיל והוא רשאי להגיש תביעה נגד העובד לקבל החזר של הכסף.

במקרה בו העובד יבקש להתגונן מפני תביעת המעסיק, יצטרך בית הדין להכריע מי זכאי לכספים, בנסיבות הספציפיות הרלוונטיות לכל עובד ועובד, לאור תנאי הסכם העבודה או ההסכם הקיבוצי אם קיים, לאור הוראות צו ההרחבה בדבר פנסיה חובה, ובהתאם להוראות סעיפים 14 ו-26 לחוק פיצויי פיטורים.

Be the first to comment

Leave a Reply