מתן מענה חלקי בביטוח א.כ.ע למבוטחי הקולקטיבים בלבד – אפליה אסורה

איש הביטוח שלמה אייזיק במכתב שהועבר לרשות שוק ההון: אי מתן מענה לאוכלוסיית מבוטחי הפרט מהווה פגיעה אנושה באפשרות של לקוחות אלו לבטח עצמם בכיסוי של פוליסת ביטוח ולהסתפק במענה חלקי של כיסוי ביטוחי במקרה של נכות במסגרת קרן הפנסיה. לדבריו, זו שערורייה שעוברת מתחת לרדאר, כיוון שאזרחי המדינה לא בקיאים בתחום

הפקחת על הביטוח דורית סלינגר ושלמה אייזיק מנכ"ל יונט

“ללא האפשרות לכיסוי ביטוחי המשחרר את פוליסת הביטוח מתשלום פרמיות במקרה של אובדן כושר עבודה, ניתן לסגור את שוק ביטוחי החיים והביטוח הפנסיוני במדינת ישראל”, כך אומר שלמה אייזיק, מנכ”ל יונט, לפוליסה, בהתייחסות לטיוטת תיקון החוזר “קווים מנחים לעניין תכנית לביטוח מפני אובדן כושר עבודה” מה-24 באוגוסט השנה. לדבריו, “זו שערורייה אשר עוברת ‘מתחת לרדאר’, כיוון שאזרחי המדינה לא בקיאים בתחום וזה גובל בחוסר אחריות מוחלטת של רשות שוק ההון”.

במכתב שהפנה אייזיק לרשות ההון, ביטוח וחיסכון, בעקבות החוזר, הוא כותב כי מטרת התיקון המוצע בחוזר היא לאפשר רצף ביטוחי למבוטחים שבוטחו בתכנית ביטוח לכיסוי מקרה של אובדן כושר עבודה, במסגרת פוליסות קבוצתיות לאובדן כושר עבודה וכן לשווק פוליסת המשך לביטוח אובדן כושר עבודה למבוטחים להם חייב המבטח להעניק המשכיות – וכל זאת לתקופת ביניים נוספת כמפורט בחוזר.

למעשה, לדבריו, המשמעות של מתן פתרון זה הינה הארכת תקופת ההיערכות לשינויים שעוגנו בחוזר המקורי כלפי חלק מהמבוטחים בלבד, ובעיקר כלפי אוכלוסיות הנהנות מפוליסה קבוצתית. לטענתו, “התיקון המוצע אינו נותן מענה כלפי יתר אוכלוסיית המבוטחים, ובכלל זאת עובדים חדשים שאינם זכאים לפוליסה קבוצתית, עצמאיים שאינם נמנים על פוליסה קבוצתית, ומבוטחים קיימים שתוקף הפוליסה הקיימת שלהם פגה”.

שלמה אייזיק, מנכ”ל יונט

בנוסף, כותב אייזיק בפנייתו, כי “בהעדר הוראה מתקנת, לא ניתן כיום להוסיף רכיב לביטוח פרמיות הביטוח במוצרי הפרט למיניהם (לרבות ביטוחי משכנתה, מוות מתאונה, בריאות וכדומה) לתשלום במקום המבוטח במקרה של א.כ.ע”.

לטענת אייזיק, “ברור כי אי מתן המענה לאוכלוסייה זו מהווה פגיעה אנושה באפשרות של לקוחות אלו לבטח עצמם בכיסוי של פוליסת ביטוח ולהסתפק רק במענה החלקי של כיסוי ביטוחי במקרה של נכות במסגרת קרן הפנסיה, אשר הינו נחות באופן משמעותי כלפי ביטוח א.כ.ע  במסגרת פוליסת ביטוח, וכפי שהובהר בחוות דעת הממונה על שוק ההון בעניין ליאור מועלם נ’ מנורה מבטחים פנסיה וגמל“.

אייזיק סבור, כי יש לתקן את החוזר ולקבוע הוראות המשך, לפיהן יתאפשר לשווק פוליסות

שאושרו לפני מועד התחילה גם כלפי יתר אוכלוסיית המבוטחים ובכלל זאת, כלל העצמאיים, שכירים שאינם מבוטחים או שטרם בוטחו בביטוח קבוצתי, וזאת עד למועד אישורן של הפוליסות המותאמות להוראות החוזר, או לכל הפחות לתקופה מוגבלת נוספת בזמן.

לדברי אייזיק, “האבחנה בין שני סוגי אוכלוסיות מבוטחים, היוצרת פגיעה דווקא באוכלוסיות

החלשות יותר, שאינן מאוגדות ואינן בעלות יכולת ליהנות מתנאי פוליסות קבוצתיות – מהווה אפליה אסורה ופוגעת בזכויות היסוד של המבוטחים, לרבות הזכות להגן על קניינן וכבודן, ומאידך גיסא, עלולה לגרום דווקא לאוכלוסיות אלו להיות נטל על החברה במקרה של העדר כיסוי ביטוחי נאות”.

Be the first to comment

Leave a Reply