נדחתה ייצוגית נגד מנורה מבטחים שהוגשה בטענה שדמי הניהול הועלו שלא כדין

בתביעה נטען כי החברה העלתה את דמי הניהול בשעה שבתקנון קרן הפנסיה נקבע רק שיעור דמי הניהול המרביים, ולא נקבעו בתקנון קריטריונים לעניין דמי הניהול שייגבו בפועל. ב-13 באוגוסט 2017 ניתן פסק דין לפיו בקשת האישור דינה להידחות, בשל העדר עילת תביעה

צילום: אילוסטרציה

בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגד מנורה מבטחים פנסיה וגמל. הייצוגית הוגשה במרץ 2015 בטענה שהחברה העלתה את דמי הניהול לדמי הניהול המרביים מבלי שנוהל משא ומתן עם התובע ובלי שהוצע לו לנהל משא ומתן ביחס לשיעור דמי הניהול שייגבו ממנו – כך דיווחה מנורה מבטחים השבוע (יום ג’) לבורסה.

לטענת התובע, החברה העלתה את דמי הניהול בשעה שבתקנון קרן הפנסיה נקבע רק שיעור דמי הניהול המרביים, ולא נקבעו בתקנון קריטריונים לעניין דמי הניהול שייגבו בפועל, מתי ייגבו דמי ניהול נמוכים יותר מהממוצע או דמי ניהול מרביים.

ב-13 באוגוסט 2017 ניתן פסק דין לפיו בקשת האישור דינה להידחות, בשל העדר עילת תביעה.

ייצוגית באותו נושא: החברה מיידעת באיחור על העלאת דמי הניהול

ייצוגית דומה בנושא העלאת תעריפי דמי ניהול שלא כדין הוגשה באוגוסט השנה נגד מנורה מבטחים פנסיה וגמל וכלל פנסיה וגמל בטענה כי החברות מיידעות את העמיתים על עדכון דמי הניהול באיחור. לטענת התובעים, המכתב שאמור היה להודיע להם על העלאת דמי הניהול רטרואקטיבית, נשלח אליהם מאוחר מהמועד הקבוע בחוזר הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ועל כן מדובר בהעלאה פסולה.

בבקשה שהוגשה נאמר כי חוזר גופים מוסדיים של הממונה על רשות ההון, שנכנס לתוקף בדצמבר 2012, קבע בין היתר כי העמיתים יקבלו הודעה של חודשיים מראש לפחות ולא מוקדם מארבעה חודשים, על העלאת דמי ניהול במסמך נפרד ובנוסח שהוכתב על ידי הרגולטור, על מנת שיוכלו לכלכל את צעדיהם ולפעול על מנת למזער את עליות דמי הניהול שלהם.

עוד נאמר בבקשה, כי לאפשרות האמורה להודעה על העלאת דמי הניהול ישנו חריג הקובע כי ככל שהודיעו מראש לעמיתים כי הגוף המוסדי רשאי לבטל הנחה בדמי ניהול וזאת במסמך נפרד לא יאוחר משלושה חודשים ממועד ההנחה, ניתן למסור את ההודעה באופן רטרואקטיבי, ובלבד שההודעה ניתנה לעמית עד חודשיים לאחר העלאת דמי הניהול.

לדברי המבקשים, מדובר בחריג הפוגע בזכותם של העמיתים ופועל באופן רטרואקטיבי בניגוד לרציונל הטבעי וממילא יש לעשות בו שימוש בזהירות מרבית ולעמוד בו בצורה דקדקנית. עוד מציינים המבקשים, כי ממילא כל פרשנות הנוגעת לחריג האמור חייבת להיעשות בצורה המצמצמת ביותר האפשרית.

בבקשה נאמר, כי משמעות אי עמידת המשיבות בקיום הוראות החוזר היא כי היה אסור לחברות להעלות את דמי הניהול רטרואקטיבית, כך שיש לראות את העדכון כבטל. לדברי המבקשים, עדכון דמי הניהול צריך היה להיכנס לתוקפו רק חודשיים לאחר מועד מסירת המכתב בדומה לכלל הרגיל.

Be the first to comment

Leave a Reply