בנק ישראל: בעשור האחרון צומצם הפער בשירותי התחבורה הציבורית בין יהודים לערבים

איכות שירותי האוטובוס ביישובים ערביים גדולים, שבהם מתגוררת כמחצית מסך אוכלוסיית היישובים הערביים בישראל, נמוכה כיום בכשליש מרמתה ביישובים יהודיים בעלי מאפיינים דומים. זאת כאשר לוקחים בחשבון את מספר התושבים, מאפייניהם הגיאוגרפיים, רמתם הכלכלית-חברתית, יחס התלות והשירותים שניתנים בהם. מצבם היחסי של יישובים אלה לא השתפר בין השנים 2010 ל-2019, ובחלק מהמשתנים שנבחנו אף הורע משמעותית

תמונת אילוסטרציה. צילום: Pixabay
תמונת אילוסטרציה. צילום: Pixabay
  • בעשור האחרון הצטמצם הפער באיכות השירות של התחבורה הציבורית (באוטובוסים) בין יישובים ערביים ליישובים יהודיים, אך מגמה זו לא הייתה אחידה.
  • איכות שירותי האוטובוס ביישובים ערביים גדולים (מעל 20,000 תושבים), שבהם מתגוררת כמחצית מסך אוכלוסיית היישובים הערביים בישראל, נמוכה כיום בכשליש מרמתה ביישובים יהודיים בעלי מאפיינים דומים. זאת כאשר לוקחים בחשבון את מספר התושבים, מאפייניהם הגיאוגרפיים, רמתם הכלכלית-חברתית, יחס התלות והשירותים שניתנים בהם.מצבם היחסי של יישובים אלה לא השתפר בין השנים 2010 ל-2019, ובחלק מהמשתנים שנבחנו אף הורע משמעותית.
  • המחצית השניה של אוכלוסיית היישובים הערביים (לא כולל יישובים בדואיים לא-מוכרים בנגב) מתגוררת ביישובים קטנים, ובהם התמונה שונה: בשנת 2010 הייתה איכות שירותי האוטובוס בישובים אלה נמוכה מרמתה ביישובים יהודיים בעלי מאפיינים דומים, אך מצבם היחסי השתפר בין השנים 2010 ל-2019, כך שרמת השירות בהם כיום דומה לרמתה ביישובים יהודיים בעלי מאפיינים דומים.

תחבורה ציבורית יעילה מספקת תועלות רבות למשק ולפרטים: שיפור הליך ההתאמה בשוק העבודה על ידי הגדלת אפשרויות התעסוקה העומדות בפני הפרטים והרחבת מגוון העובדים הניצב בפני המעסיקים בישובים אחרים. הגדלת הנגישות של פרטים שאין בבעלותם רכב לשירותי חינוך, בריאות, פנאי ותעסוקה משפרת את רמת חייהם ואת היכולת של ספקי שירות ביישובים המקושרים להרחיב את מגוון השירותים ולנצל יתרונות לגודל. ניתוחים שבוצעו לאחרונה הראו שרמת שירותי התחבורה הציבורית לאוכלוסייה הערבית בארץ נמוכה ביחס לרמת השירות לאוכלוסייה היהודית. פער זה מתחדד לנוכח רמתה הכלכלית-חברתית של האוכלוסייה הערבית שנמוכה ביחס לרמתה הממוצעת של האוכלוסייה היהודית, ולנוכח הצורך המוגבר בתחבורה ציבורית של אוכלוסייה מרקע חלש.

בעשור האחרון קיבלה הממשלה מספר החלטות שתכליתן לשפר את שירות התחבורה הציבורית ביישובים הערביים, ולהשוות אותו לרמת השירות ביישובים היהודיים. במסמך שנכתב על ידי גל עמדי מחטיבת המחקר בבנק ישראל ויתפרסם בקרוב ב”לקט ניתוחי מדיניות וסוגיות מחקריות”, נמצא שבשנים 2019-2010 הפער באיכות שירותי האוטובוס בין היישובים הערביים ליהודיים הצטמצם, אבל רמת השירות ביישובים הערביים עדיין נמוכה יותר.

מסמך זה משתמש, לראשונה בישראל, בנתוני תחבורה מנהליים על שירותי האוטובוסים המסופקים לכלל היישובים בארץ על מנת לבחון את פערי השירות בין סוגי היישובים השונים. כמו כן, זהו המחקר הראשון שבוחן את פערי השירות בין יישובים יהודיים וערביים לאורך זמן, במאפייני שירות שונים, ובנפרד עבור יישובים קטנים וגדולים.

איור 1 מראה שמספר נסיעות האוטובוסים לאלף איש ביישובים ערביים נמוך משמעותית מאשר ביישובים יהודיים – וכי פער זה צומצם רק במעט במהלך העשור האחרון. עם זאת, יישובים יהודיים וערביים נבדלים במספר מאפיינים שעשויים להשפיע על איכות התחבורה הציבורית בהם, ולכן נדרשת השוואה שמתחשבת במאפיינים אלה; כך, למשל, יישובים ערביים הם בממוצע קטנים, פריפריאליים ועניים יותר מיישובים יהודיים.

בחינת הפער ברמת השירות המתחשבת בהבדלים במאפייני היישובים מגלה שאיכות השירות ביישובים ערביים בשנת 2010 הייתה נמוכה משמעותית בהשוואה ליישובים יהודיים דומים. במהלך העשור האחרון פערים אלה נסגרו בקבוצת היישובים הקטנים (מתחת לעשרים אלף תושבים, לא כולל יישובים בדואיים לא מוכרים), שבהם מתגוררת כמחצית מאוכלוסיית היישובים הערביים. לעומת זאת, פערי השירות ביישובים ערביים גדולים לא הצטמצמו, ובחלק מהמדדים אף התרחבו במהלך התקופה. גודל הפער עבור ממדי השירות השונים מוצג בלוח 1.

במסמך נמצא שהמצב הכלכלי-חברתי, רמת הפריפריאליות, השירותים הניתנים ביישוב והתפלגות הגילים לא מסבירים חלק ניכר מהפער בהיצע שירותי התחבורה הציבורית ביישובים הערביים הגדולים. הסבר אפשרי לקושי לספק שירותי אוטובוס נאותים ליישובים אלה הוא רמת התשתיות הירודה בהם. שירותי אוטובוס סדירים ביישובים גדולים דורשים תשתית כבישים סבירה, חניוני אוטובוסים בקרבת היישוב ושטח המיועד לתחנות עצירה, וקיימים קשיים ייחודיים בפיתוח תשתיות אלה ביישובים ערביים. משום כך חשוב להמשיך ליישם את החלטה 922 של הממשלה שהקצתה משאבים רבים לפיתוח תשתיות תחבורה לאוכלוסייה הערבית והתבטאה בכך שכ-37% מסך הכבישים החדשים שפותחו בשנתיים שלאחר ההחלטה, מיועדים בעיקר לשירות האוכלוסייה הערבית. זוהי ראיה לכך שבהינתן המימון והמחוייבות של הגורמים המעורבים, אפשר להתגבר לפחות על חלק מהבעיות הייחודיות בפיתוח תשתיות תחבורה גם ביישובים ערביים גדולים.בדרך זו אפשר יהיה לסגור את הפער השלילי ברמת השירות ביישובים הערביים הגדולים, כפי שכבר נעשה בהצלחה בעשור האחרון ביישובים הערביים הקטנים.

גרף היצע שירותי האוטובוס ליישובים הערביים עברית.PNG
לוח 1
פערי השירות* בין יישובים ערביים ויהודיים בחלוקה ליישובים מעל או מתחת 20,000 תושבים (אחוזים מרמת השירות הממוצעת) – 2019
יישובים קטניםיישובים גדולים
מספר נסיעות21.5-36.1
מספר נסיעות פנימיות-32.5
מספר נסיעות בין-עירוניות21.4-36.9
מספר נסיעות ליעדי תעסוקה16.3-23.3
מספר יעדים נגישים21.0-43.9
אוכלוסייה ביעדים נגישים-87.8-51.2
מספר קווים פעילים-8.0-32.9
שיעור כיסוי19.3-40.0
מספר תצפיות1,04492
         מתוכן: יישובים ערביים12220

* המשמעות של מספר חיובי היא שהשירות ביישוב ערבי עולה על השירות ביישוב יהודי. למשל, בהתחשב במאפייני היישוב, מספר הנסיעות הממוצע ביישובים ערביים קטנים גבוה ב-21.5% מאשר ביישובים יהודיים קטנים, ומספר הנסיעות ליעדי תעסוקה ביישובים ערביים גדולים נמוך ב-23.3% בהשוואה ליישובים יהודיים גדולים. להסבר מפורט על אופן החישוב ראה לוח 3 במסמך המלא.​​​​

Be the first to comment

Leave a Reply