עונת הדוחות: הכנסות מלם תים טיפסו כמעט 8% במחצית הראשונה של השנה

הכנסות תחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח הסתכמו במחצית הראשונה של 2018 ב-87.5 מיליון שקל, עלייה של 2.7%. זאת, בעיקר על רקע גידול אורגני בתחום. הרווח התפעולי ממגזר זה במחצית הראשונה של 2018 עמד על 21.4 מיליון שקל, גידול של 2.2%

אודי וינטראוב מנכל מלם תים. צלם יוסי זליגר (2)
אודי וינטראוב מנכל מלם תים. צלם יוסי זליגר

מלם תים, דיווחה על תוצאותיה העסקיות לרבעון השני של 2018. הכנסות הקבוצה למחצית הראשונה של 2018 עמדו על  982.5 מיליון שקל, גידול של 7.9% לעומת 910.8 מיליון שקל במחצית המקבילה בשנת 2017. ברבעון השני של 2018 הסתכמו הכנסות הקבוצה בכ-485.9 מיליון שקל, גידול של 10% ביחס להכנסות ברבעון המקביל בשנת 2017, שהסתכמו ב-441.6 מיליון שקל. העלייה בהכנסות במחצית וברבעון נובעת מגידול בהכנסות כל מגזרי הפעילות שבהם פועלת הקבוצה. הרווח התפעולי בנטרול הכנסות חד פעמיות נטו של מלם תים גדל בכ-15% במחצית הראשונה של 2018 והסתכם בכ-48.4 מיליון שקל, לעומת כ-42 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני גדל הרווח התפעולי מפעולות רגילות בנטרול הכנסות פעמיות בכ-25% והסתכם בכ-23.8 מיליון שקל. הרווח הנקי למחצית הראשונה של 2018 הסתכם בכ-32.5 מיליון שקל, גידול של 4.4% לעומת 31.2 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם הרווח הנקי בכ-15.8 מיליון שקל, ירידה של כ-1.9% לעומת הרווח הנקי בתקופה המקבילה בשנת 2017, שעמד על כ- 16.2 מיליון שקל.

הכנסות מגזר התוכנה והפרויקטים גדלו ב-16.3% במחצית הראשונה של 2018 והסתכמו ב- 191.6 מיליון שקל. הגידול נובע בעיקר מכניסה לאיחוד של חברות ופעילויות שנרכשו במחצית השנייה של שנת 2017 ומעליה בפעילות מוצרי התוכנה, בקיזוז פרויקט הבחירות להסתדרות שהתקיים בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי ממגזר זה גדל ב-13.7% במחצית הראשונה של 2018 והסתכם בכ- 7.7 מיליון שקל.

הכנסות תחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח הסתכמו במחצית הראשונה של 2018 ב-87.5 מיליון שקל, עלייה של 2.7%. זאת, בעיקר על רקע גידול אורגני בתחום. הרווח התפעולי ממגזר זה במחצית הראשונה של 2018 עמד על 21.4 מיליון שקל, גידול של 2.2%.

הכנסות מגזר התשתיות והחומרה הסתכמו ב 491.2 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2018 – גידול של 4.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הנובע מגידול אורגני. הרווח התפעולי ממגזר זה עמד על 12.9 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2018, גידול של כ-30.2% לעומת המחצית המקבילה אשתקד. העלייה ברווח התפעולי ובשיעורו נובע בעיקר מהגידול בהכנסות בקיזוז השפעת הירידה בשער החליפין הממוצע של הדולר  לעומת התקופה המקבילה אשתקד (ירידה של כ-3.8% בין שערי החליפין הממוצעים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות מגזר מיקור החוץ הסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2018 ב-212.2 מיליון שקל, עלייה של 10.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שנרשמה בעיקר עקב גידול אורגני בפעילות. הרווח ממגזר זה  עלה ב- 26.6% והסתכם בכ-10.1 מיליון שקל לעומת הרווח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח מפעולות רגילות ובשיעורו נובע בעיקר מהגידול בהכנסות.

Be the first to comment

Leave a Reply