קסם רוכשת את פעילות קרנות הנאמנות של אקסלנס

בהודעת הפניקס מצוין, כי במועד השלמת העסקה, קסם תחזיק הן בקרנות הנאמנות והן בקסם תעודות סל ומוצרי מדדים ("קסם תעודות סל")

צילום: אילוסטרציה
צילום: אילוסטרציה

ק.ס.ם תעודות סל אחזקות (קסם) תרכוש את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של אקסלנס קרנות נאמנות (מנהל הקרן) – כך הודיעה הפניקס השבוע (יום ב’) לבורסה. הרכישה על פי ההסכם שנחתם אתמול תתקיים בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הרלוונטיים והתקיימותם של התנאים המתלים המפורטים בהסכם.

בהודעה מצוין, כי במועד השלמת העסקה, קסם תחזיק הן במנהל הקרן והן בקסם תעודות סל ומוצרי מדדים (“קסם תעודות סל”), תחילה לצרכי מיזוג תפעולי בלבד, ולאחר כניסתו לתוקף של חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס’ 28), התשע”ז-2017, לצרכי מיזוג משפטי בין מנהל הקרן לקסם תעודות סל.

ככל שהדבר יידרש, מנהל הקרן ימשיך וידווח על אודות האמור לעיל בהתאם להוראות כל דין.

יש לציין, כי בינואר 2017 מוזגו פעילויות הגמל של אקסלנס והפניקס לפעילות מאוחדת תחת חברת אקסלנס גמל. החל ממועד זה ניהול ההשקעות של אקסלנס גמל מבוצע על ידי חטיבת ההשקעות של הפניקס.

Be the first to comment

Leave a Reply