קרנות ההשתלמות למורים ולגננות יחלקו 2 מיליארד שקל לעמיתים

מקור הכספים הוא תשואה שהצטברה בקרן בין השנים 1996 ל-2011, ההון לא חולק לעמיתים בשל מנגנון קדום שכלל תשואה מובטחת ושונה לפי הוראת רשות שוק ההון, הזכאים יקבלו 7,500 שקל ו-9,400 שקל בהתאמה

גן ילדים תמונת אילוסטרציה. מקור pixabay
גן ילדים תמונת אילוסטרציה. מקור pixabay

קרנות ההשתלמות למורים ולגננות מבקשות מבית המשפט המחוזי מרכז לאשר להן לחלק 70% מכספי העודף הכספי – תשואה שהצטברה בקרן בין השנים 1996 ל-2011 בסך כ-3 מיליארד שקל. הכסף יחולק לכלל העמיתים, יורשיהם ומוטביהם שעל פי הרשום בקרנות החזיקו אצלם יתרות כספיות חיוביות בין השנים 1996 ל-2011.

בפנייה לבית המשפט נאמר כי עד לשנת 2011 לא התקיימה הפרדה משפטית, חשבונאית ורישומית בין קרנות ההשתלמות לבין נכסי העמיתים שכספם נוהל בקרן. במקום זאת הובטחה תשואה של 4% בשנה. אולם, בעקבות השינוי המבני, על פי דרישת רשות שוק ההון, החלו חשבונות העמיתים להיות משוערכים בהתאם לתשואה בפועל של תיק ההשקעות של קרן ההשתלמות, בניכוי דמי ניהול בפועל.

לאחר זקיפת מלוא התשואה המובטחת לחשבונות העמיתים במועד ההפרדה המבנית, נוצרו ונותרו בקרנות ההשתלמות יתרות כספיות משמעותיות שאינן משויכות לעמיתים ספציפיים. תשואות אלו נובעות רובן ככולן מכך שהנהלת הקרנות השכילה לייצר על הכספים שניהלה בנאמנות עבור העמיתים עד השינוי המבני, תשואה גבוהה מהתשואה המובטחת, ויתרות אלו הן העודף הכספי נשוא הליך זה.

אשר על כן החליט דירקטוריון קרנות ההשתלמות למורים ולגננות לחלק לעמיתים שהיו בעלי זכויות בתקופה בה נוצר העודף הכספי, סך כולל השווה ל-70% מסכום העודף הכספי. נכון להיום,  עומד העודף הכספי על סך של כ-3 מיליארד שקל ובהתאם סכום החלוקה הצפוי מסתכם בכ-2 מיליארד שקל, וצפוי להיזקף לטובת כ-1,600 עובדי הוראה או שאריהם.

בבקשה מצוין כי מספר העמיתים הזכאים בשתי הקרנות עומד על 165,383. ממוצע התשלום לעמית בשתי הקרנות בהתאמה הוא 7,502 שקל ו-9,433 שקל, וכי נכון להיום התשלום הממוצע לכל עמית צפוי להיות יותר מ-10,000 שקל.

בקרנות ההשתלמות סבורים כי יש לעשות שימוש בעודף הכספי נוכח הנסיבות בהן אין עוד התחייבות לתשואה מובטחת מחד גיסא, ומימון ההשתלמויות לעובדי ההוראה נעשה מתוך יתרת חשבונם הכוללת את תשואת השקעותיהם בפועל, מאידך גיסא. על פי הקרנות, הן נוהגות בזהירות מרבית ובשלב זה הן החליטו לבקש לחלק רק 70% מתוך העודף הכספי, והמשמעות המעשית היא כי ביתרה של 30% שתיוותר בידיהן יש די והותר לשם השבת כספים כלשהם למדינה, אם יידרש.

Be the first to comment

Leave a Reply