ראש הרשות להגנת הפרטיות מבקש לקצר את תקופת הצינון ל-3 חודשים בלבד

אלון בכר. ראש הרשות להגנת פרטיות צילום מסך
אלון בכר. ראש הרשות להגנת פרטיות צילום מסך

אלון בכר הגיש לוועדה למתן היתרים בקשה דחופה לקיצור תקופת הגבלה לאחר פרישה משירות הציבור ולהתיר את העסקתו לאחר פרישתו בתפקיד – מנכ”ל איגוד הבנקים החל מינואר הקרוב. בכר מציין כי הוא מכהן בתפקיד ראש הרשות להגנת הפרטיות החל מאוקטובר 2013 וכי תקופת הכהונה שנקצבה לתפקיד זה היא שש שנים, כך שהוא נמצא בשנה האחרונה לכהונתו.

אלון בכר, שמבקש להתמנות ליו"ר איגוד הבנקים, טוען כי ביצע תקופת צינון "פנימית", כאשר לא אחז בשנתיים האחרונות בכל קשר מקצועי כזה או אחר עם האיגוד הבנקים

בכר מציין עוד כי מתוקף תפקידו הוא משמש כרשם מאגרי המידע, רשם נתוני אשראי ומידע על עוסקים, וכרשם גורמים מאשרים לפי חוק חתימה אלקטרונית. לדברי בכר בכל מהלך תפקידו הנוכחי ובוודאי בשנתיים האחרונות, הוא לא היה בכל קשר מקצועי כזה או אחר עם איגוד הבנקים, וכי בנסיבות אלו יש מקום לקצר משמעותית את תקופת הצינון, וזאת על ידי מתן היתר לתקופת צינון של שלושה חודשים מאז הוא החל בצינון פנימי, אשר חלפו זה מכבר. חוק הצינון קובע כי לעובדי ציבור בכירים אסור לעבוד כשכירים בתקופה של עד שנה לאחר פרישתם משירות המדינה

בכר טוען כי לא ניתן לומר כי בנסיבות המקרה קיים חשש חשש ממשי שמא נוצלה משרתו הציבורית לקידום עניינו לבחירתו לתפקיד מנכ”ל איגוד הבנקים. זאת מאחר ומיד עם הסכמתו להימנות על קבוצת האנשים שתיבחן ותישקל מועמדותם הפוטנציאלית לתפקיד, הוא נמנע מלעסוק בכל עניין הקשור לתאגידים בנקאיים.

לדברי בכר, בעניינו אין כל חשש לפגיעה במראית עין וטוהר המידות, ועל כן יש להיענות לבקשתו לקיצור תקופת הצינון. בבקשה נאמר עוד כי לאור העובדה לפיה בכר כלל לא עסק בתחום המגזר הבנקאי החל מחודש מאי, וכן לאור ממשקי העבודה המצומצמים ביותר שהיו לרשות מול איגוד הבנקים לאורך תקופת העסקתו של בכר כראש הרשות, ואף הם היו כחלק משגרת העבודה, ולאור העובדה לפיה בכר נמצא לקראת סיום כהונתו הקצובה, וכי ההיתר המבוקש הוא למשרה בגוף מייצג, נראה כי קיימים טעמים מובהקים המצדיקים קיצור תקופת הצינון הקבועה בחוק, ומתן היתר להעסקתו של בכר בתפקיד מנכ”ל איגוד הבנקים.

אשר על כן מתבקשת הוועדה למתן היתרים לקבוע כי אין מניעה לאפשר לבכר המתעתד לסיים את העסקתו במשרד המשפטים בתחילת חודש ינואר 2019 לשמש כמנכ”ל איגוד הבנקים החל מיום 20.1.19. בכר מציין כי בקשתו זו מוגשת על דעת וללא התנגדות נציבות שירות המדינה, וכי לבקשה מצורפת חוות דעת של הייעוץ המשפטי במשרד המשפטים התומכת בבקשה על נימוקיה.

Be the first to comment

Leave a Reply