רה ארגון: מגדל מחזקת את חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה

מרכז שירות הלקוחות ויחידת שירות הסוכנים ממערך התפעול חא"ט והבריאות יעברו לחטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה. יחידת עמלות סוכנים מחטיבת הפיננסים והאקטואריה יעברו לתחום ביטוח חיים ובריאות שבחטיבת חא"ט, בריאות ואיכות חיים. אוחד תחום ביטוח כללי עם תחום ביטוח משנה

קריית מגדל
קריית מגדל

אושר השינוי במבנה הארגוני במגדל, כך דיווחה החברה ביום ה’ שעבר לבורסה.

עיקרי השינוי שיכנס לתוקף ב-1 בספטמבר 2017:

* חיזוק חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה של הגופים המוסדיים – העברת מרכז שירות הלקוחות ויחידת שירות הסוכנים ממערך התפעול חא”ט והבריאות לחטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה והעברת יחידת המכירות של ענף נסיעות לחו”ל ממטה ביטוח חיים ובריאות (הפועל במסגרת חטיבת חא”ט, בריאות ואיכות חיים של מגדל ביטוח) לחטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה. בראש החטיבה יעמוד ליאור רביב שימונה לתפקיד משנה למנכ”ל, מנהל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה וממונה השירות, חבר הנהלה של מגדל ביטוח בכפיפות ישירה למנכ”ל מגדל ביטוח.

* העברת יחידות הגבייה והתפעול של מגזר הגמל והזרוע הישירה בפנסיה למקפת תחת ניהולו של המשנה למנכ”ל מקפת ומנהל כספים של מקפת ויוזמה, אפי סנדרוב, שיקבל בנוסף תחת ניהולו גם את כלל הגבייה במוצרי הפנסיה וזאת החל מה-1 בינואר 2018.

* העברת יחידת עמלות סוכנים מחטיבת הפיננסים והאקטואריה של מגדל לתחום ביטוח חיים ובריאות שבחטיבת חא”ט, בריאות ואיכות חיים.

*  העברת מרחב מג”ל מחטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה לתחום ביטוח כללי ובנוסף, איחוד תחום ביטוח כללי עם תחום ביטוח משנה ליחידה אחת, שנקראת תחום ביטוח כללי וביטוח משנה.

נטע איכר תמונה לתפקיד סמנכ”ל ומנהלת תחום ביטוח כללי וביטוח משנה של מגדל ביטוח.  איכר מכהנת כיום כסמנכ”ל ואחראית על תחום ביטוח המשנה של מגדל, ובנוסף מכהנת כמנהלת מרחב מג”ל, האחראי על ביטוח העסקים הגדולים בביטוח כללי.

תמי אוחנה קול תמונה למנהלת חטיבת הטכנולוגיות, בכפיפות ישירה למנכ”ל מגדל ביטוח, משנה למנכ”ל מגדל ביטוח וחברת הנהלה במגדל ביטוחב-16 באוגוסט 2017 הודיעה המפקחת כי אין לה התנגדות למינויה של אוחנה קול לנושאת משרה במגדל ביטוח. אולם טרם התקבל אישורה למינויה כנושאת משרה במקפת וביוזמה.

השינויים האמורים במבנה הארגון אושרו בשבוע שעבר, ב-16 וב-17 באוגוסט, על ידי דירקטוריון מגדל ביטוח, דירקטוריון מגדל מקפת קרנות פנסיה ודירקטוריון יוזמה קרן פנסיה לעצמאיים

. בראש החטיבה יעמוד ליאור רביב שימונה לתפקיד משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה וממונה השירות, חבר הנהלה של מגדל ביטוח בכפיפות ישירה למנכ"ל מגדל ביטוח.
בראש החטיבה יעמוד ליאור רביב שימונה לתפקיד משנה למנכ”ל, מנהל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה וממונה השירות, חבר הנהלה של מגדל ביטוח בכפיפות ישירה למנכ”ל מגדל ביטוח.

Be the first to comment

Leave a Reply