רשות המיסים פרסמה הבהרות מקלות למעסיקים וקופות גמל

על פי הודעת רשות המיסים, בהתקיים שני תנאים מצטברים, קופת הגמל לא תידרש לנכות מס במקור של 40% בעת החזרת הכספים למעסיק. עיקרי ההודעה מובאים על ידי אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

אייל סיאני, פסגות
אייל סיאני, פסגות

רשות המיסים פרסמה לאחרונה הודעה למעסיקים, לשכות השירות וקופות הגמל, בדבר ניכוי מס במקור עבור סכומים המוחזרים למעסיק מקופת גמל. אייל סיאני, סמנכ”ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה, הביא עבור קוראי משאבים את עיקרי ההודעה.
על פי הוראות רשות שוק ההון, מעסיק רשאי להגיש לחברה מנהלת בקשה להשבת סכומים שהופקדו בה ביתר. את הבקשה כאמור המעסיק נדרש להגיש באמצעות קובץ דיווח נפרד מקובץ הדיווח השוטף ובצירוף תצהיר.
בהקשר זה יצוין, כי מעסיקים אינם רשאים לבצע קיזוז בין הסכום השוטף המופקד לבין סכומים שהופקדו ביתר בתקופה קודמת.
תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל), קובעות כי קופת גמל המשלמת למעסיק סכומים שמקורם בתשלומי מעסיק, תנכה בעת התשלום מס בשיעור של 40%.

לנוכח האמור פרסמה רשות המיסים הודעה ובה הבהירה, כי על אף שלכאורה בעת החזר כספים שהופקדו ביתר נדרשת קופת הגמל לנכות מס במקור של 40%, אין לנכות מס כאמור וזאת בהתקיים שני התנאים המצטברים הבאים:

  1. בקשת המעסיק להשבת סכומים שהופקדו ביתר תתייחס לסכומים שהופקדו על ידו במהלך שנת המס הנוכחית (ועד ל-13/1 בשנת המס העוקבת) והסכומים יושבו למעסיק על ידי קופת הגמל עד ל-31/1 לשנת המס העוקבת.
  2. בקשת המעסיק להשבת סכומים שהופקדו ביתר תתייחס לסכומים הרשומים על שמו של העובד בקופת הגמל ותוגש באופן ממוכן ובמבנה אחיד כנדרש בהוראות רשות שוק ההון.

בהודעה הודגש כי אי עמידה ב-2 התנאים יחדיו תחייב ניכוי מס במקור של 40% בעת השבת הכספים.
כמו כן צוין בהודעה, כי למען הסר ספק, מעסיק לא יוכל לדרוש להכיר כהוצאה את התשלומים שהופקדו ביתר והושבו לו כאמור.

Be the first to comment

Leave a Reply