רשות המסים מתקנת את הפגיעה בעובדים שכספי קרן ההשתלמות הופקדו עבורם רטרואקטיבית

בחוזר מקצועי שפרסמה הרשות נקבע כי חישוב תקרת ההפקדה ייעשה בהתאם לחודשי שכר בגינם הפקיד המעסיק – גם כאשר הכסף הופקד רטרואקטיבית, ובתנאי שהעביר לקרן ההשתלמות דיווח של כלל הנתונים הנדרשים בגין כל חודש. אייל סיאני, סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי גמל ופנסיה, עם הפרטים המלאים

אייל סיאני, סמנכ”ל מקצועי וממונה ציות ואכיפה בהלמן אלדובי גמל ופנסיה

רשות המסים מתקנת את הפגיעה בעובדים שכספי קרן ההשתלמות הופקדו עבורם רטרואקטיבית. חוזר מקצועי שפרסמה רשות המסים ביום ב’ השבוע, משנה את אופן חישוב המס בקרנות ההשתלמות. על החוזר חתומה רו”ח רונית כהן, מנהלת מחלקת קופות גמל ברשות המסים.

להלן עיקרי החוזר והרקע לפרסומו, כפי שהובאו על ידי אייל סיאני, סמנכ”ל מקצועי בהלמן אלדובי גמל ופנסיה.

 

זקיפת הכנסה לעובד בגין הפקדות לקופת גמל וקרן השתלמות

 על פי המצב הנוכחי, סעיפים 3(ה) ו-3(ה3) לפקודת מס הכנסה קובעים, בין היתר, כי סכומים ששילם מעסיק לקרן השתלמות/קופת גמל לקצבה, מעל לתקרה מסוימת, ייחשבו כהכנסה בידי העובד בעת ששולמו. כלומר, סכומים אלו ייזקפו כהכנסה חייבת בידי העובד. לעניין זה יוזכר כי נכון ל-2018, התקרות שעד אליהן לא תהיה זקיפת הכנסה כאמור בגין הפקדת המעסיק הינן:

 1. הפקדה לקרן השתלמות: כל מה שעד 7.5% (לגבי עובד הוראה- עד 8.4%) משכר העובד ועד שכר של 15,712 שקל.
 2. הפקדה לקופת גמל לקצבה:
  • תגמולים – עד 7.5% משכר העובד ועד שכר בגובה 24,765 שקל
  • פיצויים – עד 8.33% משכר העובד ועד שכר בגובה 32,800 שקל.

פטור ממס רווח הון בקרן השתלמות

קרן השתלמות מקנה לעובד פטור ממס רווח הון על כל רווח שיושג בגין הפקדות עד תקרת ההפקדה המוטבת. לעניין זה, תקרת ההפקדה המוטבת הינה הפקדה עד 2.5% חלק עובד ועד 7.5% חלק המעסיק וזאת משכר מרבי של 15,712 שקל. בגין רווחים שיושגו עבור כספים שהופקדו מעל תקרת ההפקדה המוטבת, ישלם העובד מס רווח הון בעת משיכת הכספים.

 

אופן חישוב סכומים מעבר לתקרות

ככלל, חישוב זקיפת ההכנסה על ידי המעסיק כאמור (ומכאן גם חישוב תקרת ההפקדה המוטבת) הינה על בסיס חודשי, אולם לאור שינויים בגובה המשכורת החודשית של העובד, נקטה רשות המיסים עמדה מקלה וקבעה כי ניתן לערוך חישוב חודשי מצטבר לעניין זה בהתאם לחודשי השכר בגינם בוצעו הפקדות בפועל באותה שנת מס.

 

הפקדות רטרואקטיביות- פגיעה בעובד

ישנם לא מעט מקרים בהם המעסיק מפקיד לקרן השתלמות רטרואקטיבית בגין חודשים קודמים באותה שנת מס. במקרים אלו, היות וחישוב התקרות נעשה לפי החודשים בהם היו הפקדות בפועל (ולא בגין חודשים קודמים), נוצרה חריגה מתקרת ההפקדה המוטבת ומהתקרה בגינה אין זקיפת הכנסה (לפי חישוב חודשי), כך שהעובד למעשה נפגע פעמיים על חלק משמעותי מסכום ההפקדה – נזקפה לו הכנסה חייבת במס וכן לא זכה לפטור ממס רווח הון.

עמדת רשות המיסים

לאור הפגיעה בעובד במקרה של הפקדות רטרואקטיביות כאמור, פרסמה רשות המיסים חוזר מקצועי ובו נקבע, בין היתר, כי:

 1. חישוב תקרת ההפקדה המוטבת ייעשה בהתאם לחודשי שכר בגינם הפקיד המעסיק ובתנאי שהעביר לקרן ההשתלמות דיווח של כלל הנתונים הנדרשים בגין כל חודש. כך למעשה, מי שבוצעו לו הפקדות רטרואקטיביות באותה שנת מס לא ייפגע כאמור עקב חישוב הפקדות בפועל.
 2. אם המעסיק לא העביר דיווח תקין ביחס לחודשים בגינם בוצעו הפקדות, המעסיק או העובד רשאים לפנות לקרן ההשתלמות בבקשה לייחס את ההפקדות בהתאם לחודשים בגינם בוצעו. לבקשה כאמור יש לצרף אישור מעסיק ובו יפורטו המשכורות, סכומי ומועדי ההפקדות או לחלופין תלושי שכר של החודשים בגינם בוצעו ההפקדות + תלוש השכר של החודש בו בוצעה ההפקדה הרטרואקטיבית. בנוסף, יש לצרף הצהרה של העובד כי בגין חודשים אלו לא בוצעו הפקדות נוספות על ידי מעסיק אחר או לקרן נוספת.
  לאחר העברת הנתונים והאישורים כאמור, קרן ההשתלמות תייחס את סכומי ההפקדות בהתאם.
 3. האמור לעיל מתייחס גם לאופן חישוב סכום ההפקדה לקופת גמל לקצבה שעד אליו לא תהיה זקיפת הכנסה כאמור.

Be the first to comment

Leave a Reply