ייצוגית נגד משרד האוצר על קיפוח העובדים שעברו משירות המדינה למרכז השלטון המקומי

אחות מוסמכת בגמלאות מבקשת לתבוע את משרד האוצר על הלנת שכר בטענה לאי תשלום הפרשי ריבית והצמדה בגין איחור בתשלומי גמלאות מכוח הסכם רציפות גמלה של עובדים

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. צילום: נעמן פרנקל
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, צילום: פוליסה

בקשה לאישור תביעה ייצוגית הוגשה נגד משרד האוצר בטענה לאי תשלום הפרשי ריבית והצמדה בגין איחור בתשלומי גמלאות מכוח הסכם רציפות גמלה של עובדים. מדובר בעובדים העוברים משירות המדינה למרכז השלטון המקומי או להיפך, החל מה-22 ביולי 1976, אותן משלמת המדינה באיחור.

המבקשת, מריאנה לרנר, אחות מוסמכת, מציינת כי הועסקה שנים רבות בבית החולים פוריה באמצעות המדינה, ולאחר מכן הועסקה בבית החולים איכילוב באמצעות עיריית תל אביב. לדבריה, זכויותיה עבור תקופת עבודתה כעובדת מדינה הוקפאו ובמועד פרישתה לגמלאות היא הייתה זכאית להשתתפות המדינה בחלק מגמלתה בהתאם להסכם רציפות זכויות גמלה של עובדים העוברים משירות המדינה למרכז השלטון המקומי או להפך.

ואולם, טוענת המבקשת, כי במשך יותר משנתיים המדינה לא שילמה את חלקה בקצבתה חרף מספר רב של פניות מטעמה. לדבריה, חרף פרישתה לגמלאות בחודש יוני 2012 היא החלה לקבל את חלקה של המדינה בקצבתה רק החל מחודש אוקטובר 2014, וההפרשים ששולמו לה בגין הסכומים שלא שולמו במועד, שולמו באיחור ללא תוספת ריבית והצמדה כמתחייב.

בבקשה נאמר, כי המדינה התבקשה על ידי המבקשת בסוף חודש יולי למסור מידע ביחס לכלל העובדים שהסכם הרציפות חל עליהם, שפרשו לגמלאות בשבע השנים האחרונות, ושלא קיבלו את חלק המדינה בקצבתם במועד הפרישה לזכאות אלא מאוחר יותר. ואולם המדינה סירבה בתואנה כי אין ריכוז של קריטריון זה, וכי ככל הנראה חלה טעות ביישום הנוהל שעניינו תשלום הפרשים בגין טעויות בעניינה של המבקשת, (טוענת כי הנוהל האמור כלל אינו חל על עניינה), והפרשי הריבית וההצמדה ישולמו לה במועד התשלום הקרוב (טרם שולמו עד היום בחלוף כשלושה שבועות ממתן המענה על ידי המדינה). המדינה, מציינת המבקשת, סירבה לערוך בדיקה רוחבית בדבר מספר הגמלאים אשר שילמה להם באיחור מבלי לשלם להם הפרשי ריבית והצמדה.

לדברי המבקשת, איחור בתשלום גמלה מחייב, בדומה לאיחור בתשלום כל חיוב, בפיצויים בגובה הריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה.

בבקשה שהוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, באמצעות עורכי הדין ערן גולן והגר זוסמן, נאמר כי בשים לב לחוסר הנכונות לפתור את הבעיה ביחס לכלל הגמלאים שנפגעו כתוצאה מהתנהלות המדינה, כמו גם היעדר השקיפות והכוונה לפתור רק את עניינה של המבקשת ולא את עניינם של כל יתר הגמלאים, הרי שאין מנוס מהגשת בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

בית המשפט מתבקש להורות למדינה לשלם לכלל הגמלאים שנפגעו מהתנהלותה את סכומי הריבית וההצמדה להם הם זכאים ממועד זכאותם לגמלה ועד למועד תשלומים בפועל, ובנוסף צו עשה המורה למדינה לתקן את נהליה באופן שיבטיח את תשלום סכומי הריבית וההצמדה לגמלאיה בעתיד.

ממשרד האוצר נמסר: “הנושא מתברר בימים אלה בבית משפט, לא נוכל להגיב”.

Be the first to comment

Leave a Reply