ניהול קופה גמל להשקעה
החיים בפנסיה

מי צריך ליהנות מכספי ריבית הפיגורים שהמעסיק משלם בעת איחור בהפקדות הפנסיוניות?

ינואר 10, 2019

בדיקת פוליסה העלתה, כי בקרב החברות יש שלוש פרקטיקות מרכזיות: העברת הריבית העודפת לחשבון העמית, העברת הכסף לכלל עמיתי הקרן או הקופה, או העברת התשואה של הקרן לעמית, ושמירת ההפרש בידי החברה. הוראות הרגולציה בנושא – עמומות

משאבי אנוש

עתירה לפי חוק חופש המידע: המפקחת על הביטוח אינה מוסרת מידע הנדרש מהציבור

אפריל 2, 2017

העותר טוען, כי על פי הוראות החוק על רשות ציבורית להעמיד לרשות הציבור את ההנחיות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ויש להן נגיעה או חשיבות לציבור. לדבריו, על הרשות להשיב לפניות בתוך 15 יום. נטען, כי למרות שחלפו כשלושה חודשים מפנייתו הראשונה ועל אף שני מכתבי תזכורת נוספים שנשלחו, לא נתקבלה כל תגובה

דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון
משאבים- עמוד הבית

יבוטלו 16 אלף הסכמים של פנסיית ברירת מחדל שנקבעו עם דמי ניהול מקסימליים

פברואר 2, 2017

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר עומדת לבטל את כל ההסכמים של פנסיית ברירת מחדל שנקבעו עם דמי ניהול מקסימליים. זאת, לאחר בדיקה שנערכה וחשפה, כי 50% מההסכמים שנחתמו טרם כניסת רפורמת ברירת מחדל לתוקף כללו דמי ניהול מקסימליים. במסגרת טיוטת תיקון לחוזר “הוראות לעניין בחירת קופת גמל”, שפורסם אתמול (יום ד’) במסגרת עדכון רגולטורי, נוסף משפט לסעיף התחולה (14.ב.2(. בסעיף המקורי נכתב כי החוזר אינו חל על “הסכם ברירת מחדל שהיה בתוקף במועד פרסומו של חוזר זה עד לתום תקופת ההסכם, אך לא יאוחר מיום 31 במרץ 2019”. התוספת למשפט – “ובלבד ששיעורי דמי הניהול שנקבעו בהסכם כאמור או נגבים

חדשות

ייצוגיות בהיקף של יותר מ-3 מיליארד שקל הוגשו בטענה לגביית הוצאות ניהול השקעות שלא כדין

ינואר 5, 2017

18 ייצוגיות, בהיקף של יותר מ-3 מיליארד שקל,  על גבייה שלא כדין של הוצאות ניהול השקעות, הוגשו נגד חברות ביטוח ובתי השקעות מאז אוגוסט 2016. הרקע לכך הוא המהלך הכפול שהובילה המפקחת על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר. מצד אחד – להגביל את הוצאות ניהול ההשקעות ל-0.25%, ומצד שני – לחייב את החברות להוסיף סעיף על כך בדוח השנתי שנשלח לעמיתים. שני המהלכים הציפו את הסוגיה לתודעה הציבורית. יודגש כי לחברות מותר לגבות סכום זה, והדבר מעוגן בהנחיות הפיקוח. הטענה העוברת כחוט השני בין כל התביעות היא, כי חברות הביטוח ובתי ההשקעות שנתבעו לא יידעו את החוסכים ולא קיבלו